# ΗΠΕΙΡΟΣ

Εναλλακτικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο: Η περίπτωση του Αώου ποταμού στην Ήπειρο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εναλλακτικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο: Η περίπτωση του Αώου ποταμού στην Ήπειρο

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, των παραγόντων και των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της λεκάνης απορροής του Αώου και ιδιαίτερα της περιοχής που δεν προστατεύεται από τον Εθνικό Δρυμό Βόρειας Πίνδου.