# ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ