Συστήματα

Χρήσιμα

Καθορισμός των λεπτομερειών για την “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”

«Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.