# ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

Μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ: Καλλιέργειες υπό κάλυψη – Υδροπονία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ: Καλλιέργειες υπό κάλυψη – Υδροπονία

Αντικείμενο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» είναι η επιστημονική μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την κάλυψη της σύγχρονης ανάγκης της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις Καλλιέργειες υπό Κάλυψη.