Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval), για την ορθολογική εκμετάλλευση του αποθέματος και τη διατήρησή του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι. 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλίευση του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

Άρθρο 2

Γενικές Διατάξεις

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval), ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας, απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπωςισχύει, και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).
3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον/τους ενδιαφερόμενο/-ους αλιέα/-είς, προς την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. στην οποία ανήκει το σκάφος και η οποία είναι αρμόδια για την έκδοσή της. Αντίγραφο της απόφασης  κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία

1. Η αλιεία του είδους Plesionika narval πραγματοποιείται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/και σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους).
2. α) Οι χρησιμοποιούμενοι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος και πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 45cm, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις τουλάχιστον πλευρές. Το πλέγμα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο και τοποθετημένο, ώστε το μάτι να παραμένει ανοιχτό. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.
β) Οι χρησιμοποιούμενοι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 45 cm, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις τουλάχιστον πλευρές. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.
3. Ένα αλιευτικό σκάφος, κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας, που στοχεύει το είδος συμιακό γαριδάκι Plesionika narval, μπορεί να φέρει και να χρησιμοποιεί συνολικά έως 150 κλωβούς, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σήμανση των αλιευτικών εργαλείων

1. Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας αλιευτικά εργαλεία, ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά και σημαίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 έως 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2011/404.
2. Σε περίπτωση απώλειας εργαλείων ή μέρους αυτών, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους έχει την ευθύνη για την άμεση ανάσυρσή τους. Στην περίπτωση που τα απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του σκάφους ενημερώνει άμεσα την οικεία
Λιμενική Αρχή.
3. Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα εργαλεία ανασύρονται, στοιβάζονται και φυλάσσονται στην ξηρά.

Άρθρο 5
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας 
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά:

1. Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
2. Σε βάθη μεγαλύτερα των 40 m.
3. Εκτός ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 6
Υποβολή Δεδομένων

Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες αλιείς στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών  Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α), είτε με την χρήση συσκευών ERS είτε με τη χρήση κωδικών, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 απόφαση. Η παροχή στοιχείων πραγματοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ισχύος της άδειας αλίευσης και για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181) και της υπ’ αρ. 3866/78486/14-7-2015 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β΄1587).

Δείτε επίσης