Ρύθμιση αποπληρωμής  των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων

Το ζήτημα της ρύθμισης της αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, περιέχεται σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ν. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα, στις 8 Νοεμβρίου 2016.


Η ερώτηση αφορά στο σύνολο των (επιχειρηματικών και αγροτικών) δανείων υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η εξόφληση των οποίων -μετά από την κατάπτωση της εγγύησης- έχει περιέλθει πλέον στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ. Το πρακτικό και πολιτικό ζητούμενο, εν προκειμένω, όπως αναφέρει η ερωτώσα Βουλευτής, είναι να υιοθετηθεί μια βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής των δανείων αυτών, ώστε και τα οφειλόμενα ποσά να αποπληρωθούν εν ευθέτω χρόνω στις Εφορίες, αλλά και οι δανειολήπτες (πρωτίστως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρομεσαίοι αγρότες) να διασωθούν.


Η ερώτηση απευθύνεται προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης και συνυπογράφεται από πενήντα (50) ακόμη βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. ​

Προς τους κ.κ Υπουργούς 

- Οικονομικών 
- Οικονομίας και Ανάπτυξης 


ΘΕΜΑ: Ρύθμιση αποπληρωμής 
των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, έχει δυστυχώς διαμορφωθεί μια νέα γενιά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και μικρομεσαίων αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς την Εφορία. Πρόκειται για όλα εκείνα τα (φυσικά και νομικά) πρόσωπα, που είχαν δανειοδοτηθεί υπό την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Ε.), ήδη Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), και μετά από την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης (λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, βρέθηκαν πλέον να οφείλουν απευθείας στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα πρόκειται για το σύνολο των εγγυημένων από το Δημόσιο (επιχειρηματικών και αγροτικών) δανείων, τα οποία αφού έγιναν απαιτητά από τις τράπεζες, εξοφλήθηκαν από το Τ.Ε.Μ.Π.Ε.-Ε.Τ.Ε.ΑΝ. και το τελευταίο, μη διαθέτοντας εισπρακτικό μηχανισμό, εκχώρησε, αντιστοίχως, τις απαιτήσεις του προς το Yπουργείο Οικονομικών, το οποίο, μέσω της Υπηρεσίας Δ25 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετέφερε τις αντίστοιχες οφειλές στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Ετσι, ενώ οι εν λόγω δανειολήπτες δεν έχουν πλέον απολύτως καμμία υποχρέωση έναντι των τραπεζών, έχουν καταστεί τελικώς οφειλέτες έναντι της Εφορίας, η οποία, σε εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να προχωρήσει, κατά περίπτωση, σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης και να προβεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή/και καταθέσεων.

 Επειδή εφόσον μια επιχείρηση ή ένας αγρότης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώνει σε μία τράπεζα ένα δάνειο αρκετών ετών και, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, με επιδοτούμενο επιτόκιο (άρα με πολύ χαμηλή δόση), είναι λογικώς και μαθηματικώς αδύνατο το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποπληρώσει το ίδιο ποσό στο πλαίσιο της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης, δηλαδή εντός ολίγων μόνον μηνών.

Επειδή εάν ένα (νομικό ή φυσικό) πρόσωπο δεν μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του στην αρμόδια εφορία, δεν μπορεί, αντιστοίχως, να λάβει και φορολογική ενημερότητα ώστε να συνεχίσει να εργάζεται και να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Επειδή η στήριξη του παραγωγικού αγροτικού κόσμου της χώρας, και ιδίως των μικρών και μεσαίων αγροτών, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Επειδή, επιπλέον, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση, λόγω και της έλλειψης ρευστότητας, έχουν κατεβάσει ρολά, ενώ πολλές άλλες δυσκολεύονται να επιβιώσουν, αφού οι τόκοι υπερημερίας και τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, τόσο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσο και οι μικρομεσαίοι αγρότες, αποτελούν μία από τις πιο νευραλγικές συνιστώσες της ελληνικής οικονομίας και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

   
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

⦁    Προτίθενται να υιοθετήσουν μια βιώσιμη ρύθμιση αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, ώστε και τα οφειλόμενα ποσά να αποπληρωθούν εν ευθέτω χρόνω στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αλλά και οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες να διασωθούν;

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις