Αιτήσεις για την «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»

27 Σεπτεμβρίου, 2019
Αιτήσεις για την «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με αμπελοτεμάχια στις περιοχές παρέμβασης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Προκηρυσσόμενη Δράση Δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

1.2 Στόχοι της δράσης

Στόχοι της δράσης είναι :

-Η διάσωση των τοπικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια του αμπελώνα της Θήρας που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις

-Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, την αποσάθρωση και την αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας και 

-η δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης: 4α) «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

1.4 Πιστώσεις –Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.500.000 Ευρώ (€)και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

-την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν καιτο πρόσθετο κόστος, που συνίσταται στο κόστος εφαρμογής παραδοσιακού κλαδέματος (κυπελλοειδές «γυριστό» η «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες») καθώς και στο κόστος χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας στο χώρο οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμαχίου,χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (πχ. φρέζας) και χωρίς άροση.

1.6 Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 765€ ανά εκτάριο ετησίως.ε 

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε περισσότερα για:
Νησια
Θηρα
Αμπελωνας

Επικαιρότητα