Πληρωμές για την παραγωγή καπνού στην Θεσσαλονίκη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η Μηχανογραφική Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων μετά ενστάσεων για την με αριθμό 4539/02.04.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  της δράσης 2.3. «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» για το έτος 2015.

Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (26ης Οκτωβρίου 64) για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 4 δικαιούχους γεωργούς με συνολικό ποσό πληρωμής 3.524,58€.

Οι Φάκελοι Πληρωμής έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής για την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.
Για πληροφορίες επικοινωνίας κατεβάστε το παρακάτω σχετικό αρχείο - Ανακοίνωση του αρμοδίου τμήματος της υπηρεσίας.

Δείτε επίσης