Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.2 εκατ. ευρώ

Από τις 24/09/2018 έως τις 25/09/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.201.034,25 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/09/2018-25/09/2018