Ασθένειες στην αμυγδαλιά

∆ιαπιστώσεις: Aπο παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε η εµφάνιση των τετρανύχων στην αµυγδαλιά στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας και αναµένεται στις καλλιέργειες µε αµυγδαλιές των νοµών Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων Είναι πολύ µικρά αραχνίδια κιτρινοκόκκινα ή κόκκινα τα οποία εγκαθίστανται στην επιφάνεια των φύλλων. Οι τετράνυχοι αποµυζούν τους χυµούς από τα φύλλα µε αποτέλεσµα αυτά να παίρνουν χρώµα κίτρινο - αργότερα κιτρινοκαστανό - τελικά ξηραίνονται και πέφτουν. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει άµεσα ψεκασµός στους αµυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από τους τετρανύχους µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως: paraffin oil, fatty acid potassium salt. κ.α.

ΚΟΚΚΟΕΙ∆Η – ΨΩΡΕΣ (Diaspis quadraspidiotus, Sphaerolecanium prunastri, Eulecanium persicae, κ.λ.π.)

∆ιαπιστώσεις: Νεαρές έρπουσες προνύµφες βρέθηκαν πάνω σε νεαρούς κλαδίσκους και κλάδους σε αµυγδαλιές στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας από τα πιο πάνω κοκκοειδή. Η παρουσία πολλών ξηρών ακραίων κλαδίσκων και κλάδων διαµέτρου έως 6 εκατοστών αυτή την εποχή είναι το συνηθισµένο σύµπτωµα από τα κοκκοειδή στους αµυγδαλεώνες καθώς και τα µελιτώδη αποχωρήµατά τους. Οι ψώρες πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα γιαυτο και θέλουν άµεση καταπολέµηση µόλις εµφανισθούν. Η σπουδαιότερη από τις ψώρες που προσβάλλει την αµυγδαλιά είναι η Σαν Ζοζέ που αν δεν καταπολεµηθεί µπορεί να ξεράνει τα δένδρα.

Συστάσεις: Να γίνει άµεσα καταπολέµηση στους αµυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται η προσβολή από τα κοκκοειδή µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα όπως Paraffin oil κ.α.

∆ΑΚΤΥΛΙΟΕΙ∆ΗΣ ΚΥΛΙ∆ΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ(Prunus necrotic ringspotvirus,PNRSV)

Η ασθένεια παρουσιάζεται µε γενική καχεξία του δένδρου κοµµίωση και µωσαίκωση στα φύλλα, ξήρανση φύλλων πτώση ανθέων, πτώση ανθοφόρων οφθαλµών, µε αποτέλεσµα την µείωση της παραγωγής. Είναι ιός ο οποίος µεταδίδεται µε τον εµβολιασµό (µε µοσχεύµατα, εµβόλια),ακόµα και µε την γύρη των ανθέων µολύνονται τα άνθη και οι καρποί µε τον µολυσµένο σπόρο.

Συστάσεις: Για την αντιµετώπισή του δεν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα . Προληπτικά συνίσταται

1) Αποφυγή εγκατάστασης του οπωρώνα σε περιοχή όπου ενδηµεί η ασθένεια

2) Χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

3)Σε ήδη προσβεβληµένο οπωρώνα, εφόσον ο αριθµός των µολυσµένων δένδρων είναι περιορισµένος ,εκρίζωση και καύση αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Αµυγδαλιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: [email protected],gr Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

Δείτε επίσης