"Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα"

Καλούνται οι  δυνητικοί δικαιούχοι, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποµέτρων 13.1 και 13.2 του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014 - 2020.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Προκηρυσσόµενα Υποµέτρα

Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

Υποµέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών.

1.2. Στόχος των Υποµέτρων

Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς αφενός συνεπάγονται µειωµένη παραγωγική ικανότητα που οδηγεί σε µειωµένες αποδόσεις, σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, και αφετέρου δηµιουργούν πρόσθετα κόστη για την αντιµετώπισή τους. Το αποτέλεσµα είναι η σηµαντική µείωση του γεωργικού εισοδήµατος, η οποία µπορεί να οδηγήσει τους γεωργούς σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, µε αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του διαµορφωθέντος τοπίου. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να µετριαστεί σηµαντικά µε την αντιστάθµιση των απωλειών µέσω χορήγησης ενίσχυσης στους γεωργούς που διαχειρίζονται γαίες εντός των ως άνω περιοχών. Οι ενισχύσεις αυτές συµβάλλουν στην 4η προτεραιότητα της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη και συγκεκριµένα στους τοµείς επικέντρωσης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών NATURA 2000, και εντός των περιοχών που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» και 4Γ «Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους». 4 / 13

1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής

1.3.1. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής Υποµέτρου 13.1 Το Υποµέτρο 13.1 εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1.3.2. Γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής Υποµέτρου 13.2 Το Υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. Από την έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 έως και τον καθορισµό των νέων περιοχών, που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό τους, ισχύουν οι περιοχές βάσει της Οδηγίας του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πίνακας 3.4 άρθρο 3 παρ.4). ∆ε µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµα για το Μέτρο 13 αγροτεµάχια που έχουν ενταχθεί στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών του Μέτρου 214 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αποτελούν ανειληµµένες υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

1.4. Πιστώσεις – Χρηµατοδότηση

Η ∆ηµόσια ∆απάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 230.000.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται ενδεικτικά στα υποµέτρα ως εξής: Υποµέτρο 13.1 : 148.000.000 Ευρώ και Υποµέτρο 13.2 : 82.000.000 Ευρώ. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υποµέτρο µπορούν να µεταφερθούν στο άλλο

Υποµέτρο. 1.5. Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειµένου οι δικαιούχοι να αποζηµιωθούν για το διαφυγόν εισόδηµα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς.

1.6. Ύψος ενίσχυσης

1.6.1. Ύψος ενίσχυσης Υποµέτρου 13.1 Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης , το οποίο µετά τα 20 ha µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

• Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης 5 / 13

• Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης •

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης

• Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση Σε εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση µόνο µέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

1.6.2. Ύψος ενίσχυσης Υποµέτρου 13.2

Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης, το οποίο µετά τα 20 ha µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

• Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης

• Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης

• Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης

• Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση Σε εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση µόνο µέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις