Κατατέθηκε η τροπολογία για τις ενεργειακές ρυθμίσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κατέθεσε  τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα ​Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας». 

Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας χορηγείται παράταση στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων και σύνθετων σταθμών οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δεν δύνανται να εκδώσουν τις άδειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με συνέπεια, εν τω μεταξύ, να υπάρχει ο κίνδυνος λήξης της ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα των κατόχων των σταθμών.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας α) ορίζεται ότι για σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 και συνδέονται στην υψηλή τάση, η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας ή η εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθορίζεται όχι με βάση την ενεργοποίηση της σύνδεσης, αλλά με την υποβολή πλήρους αιτήματος για σύνδεση, και εφόσον η σύνδεση πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών. Η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος τις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, δεδομένου ότι αναμένεται να υποβληθούν αιτήσεις σύνδεσης για μεγάλο πλήθος σταθμών ΑΠΕ στο επόμενο διάστημα. β) Επίσης, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε σταθμούς των οποίων λήγει η άδεια εγκατάστασης εντός του έτους 2019 και δεν καταφέρουν να επιλεγούν στις επικείμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες, να συμμετάσχουν και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του 2020, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

Με το τρίτο άρθρο της τροπολογίας καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό και θεσμοθετείται ρητά η απαλλαγή των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Με το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας ολοκληρώνεται η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών αναφορικά με τη συναποθήκευση πετρελαιοειδών σε φορολογικές αποθήκες, καθώς μετά την αλλαγή του πλαισίου το Μάρτιο του 2019 διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτώσεις παραβάσεων λόγω συναποθήκευσης, η οποία πλέον επιτρέπεται τόσο από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας, όσο και από πλευράς του αδειοδοτικού πλαισίου των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Δείτε εδώ την τροπολογία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις