Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της δράσης 4.2.2 του υπομέτρου 4.2

13 Νοεμβρίου, 2017
Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της δράσης 4.2.2  του υπομέτρου 4.2

Ενεργοποίηση στάδιου ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της 1ης πρόσκλησης της δράσης 4.2.2  του υπομέτρου 4.2 του  ΠΑΑ 2014-2020.

Σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 1338/68195 /23.06.2017 1ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 2020» για τη δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν)» όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. πρωτ. 1521/76105 /12.07.2017 και 2286/112759/25-10-2017 όµοιες αποφάσεις και ισχύει, σας γνωρίζουµε ότι ενεργοποιήθηκε το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.

 

Δείτε περισσότερα για:
Προϊόντα
Αγροτικά
Εμποριο
Μεταποιηση

Επικαιρότητα