# ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ενοποίηση Διαδικασίας Δημοπράτησης Κηπευτικών Προϊόντων / Προμελέτη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενοποίηση Διαδικασίας Δημοπράτησης Κηπευτικών Προϊόντων / Προμελέτη

Το πρώτο μέρος της έρευνας κορυφώθηκε με την οργάνωση ομάδα εργασίας, όπου βάση διεθνών ερευνητικών πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών, αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν ορισμένα αρχικά συμπεράσματα.