Απαγόρευση  αλιείας στη  λίμνη Κερκίνη

Απαγορεύουμε την ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο, για προστασία της αναπαραγωγής τους, στη λίμνη Κερκίνη και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).
 
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 01.04.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.  μέχρι και την 20.05.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.:00 π.μ
 
  Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών, επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά κλπ), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά  στις παρακάτω  καθορισμένες θέσεις:
 α) Θέση «Νούφαρα»  Λιβαδιάς
  β) Λιμάνι  Κερκίνης
  γ) Εκβολές χειμάρρου  Κερκινίτη
  δ) Λιμάνι  Λιθοτόπου
  ε) Θέση «Υδροληψία Υ2»  στα  Χρυσοχώραφα
στ) Ανατολικό ανάχωμα, 1.500 μ. από το χώρο αναψυχής στη περιοχή «Τρίγωνο» 
      Μεγαλοχωρίου.
 
Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδιες Υπηρεσίες, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
 Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές  και οι δασικές υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 του Ν. 2040/1992).
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να τη γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους.
 
    
       

Δείτε επίσης