Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων
 • ΥΑ αριθμ.2543/103240/03.10.2017(ΦΕΚ Β΄3529/09.10.17) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»
 • Τροποποίηση της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ''Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου'' (Β' 3464/23.12.2014)
 • ΥΑ αριθμ.2289/161795/19-12-2014(ΦΕΚ 3464 Β) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου»
 • Εγκύκλιος αριθμ. 1973/138399/12-11-13 Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες
 • ΥΑ αριθμ. 563/34310/22-03-2012 "Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.350888/01-12-2008 (ΦΕΚ 2520 Β) Έγκριση του φορέα με την επωνυμία <<ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.>>,με δ.τ. <<GMCERT>>, ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Φορέα στα ζώα υδατοκαλλιέργειας και φύκια"  (Β' 1129)(26.04.12)

 • ΥΑ αριθμ.296851/21-06-07 (ΦΕΚ 1114 Β)  Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ. αριθ. 245090/11-01-2006 (ΦΕΚ 157 Β)

 • ΥΑ αριθμ.336650/22-12-06 (ΦΕΚ 1927 Β)  Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ. αριθ. 245090/11-01-2006  (ΦΕΚ 157 Β)

 •  ΚΥΑ αριθμ.245090/11-01-2006 (ΦΕΚ 157 Β)  Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. 2092/91

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 • Εγκύκλιος αριθμ. 970/59453/17-05-13 Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής σμήνους μη βιολογικών νεοσσών που προορίζονται α) για κρεοπαραγωγή και β) για αυγοπαραγωγή, βάσει του άρθρου 22 παρ.2 περ.β), Καν. (ΕΚ) αρ. 834/07 του Συμβουλίου και του άρθρου 42, Καν. (ΕΚ) αρ. 889/08 της Επιτροπής
 • ΥΑ αριθμ. 95767/06-08-2010 ¨Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατακαλλιέργειας στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ)834/2007  του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ)710/2009 της Επιτροπής¨ (ΦΕΚ 1343 Β)

 • ΥΑ αριθμ. 239343/23-02-2010 "Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής πουλάδων για παραγωγή αυγών" (ΦΕΚ 233 Β')

 • ΥΑ αριθμ. 305814/18.07.2008  Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ'αριθμ. 335273/6.11.2007 "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές" (21.07.2008)

 • ΚYA αριθμ. 335273 (ΦΕΚ Β'2157/06-11-2007) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή παρεκκλίσεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, σε πυρόπληκτες περιοχές"

 • ΚΥΑ αριθ. 245243/22.5.2006 "Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ " Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει , του Μέρους Β΄ του παραρτήματος Ι του καν. ΕΟΚ υπ΄ αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά"" ( ΦΕΚ Β΄652-24.5.2006) (01.06.2006)

 • ΚΥΑ αριθ. 245100/06-02-2006 ΅Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (EOK) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής   πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά΅  (ΦΕΚ B177/13-02-2006).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 • ΚΥΑ 295191/22-4-2009 (ΦΕΚ 756Β/24-4-2009). Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και (ΕΚ) 889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.                                                                                 
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις