Προσωρινά Δικαιώματα  Βασικής Ενίσχυσης

Ενημερωτικό σημείωμα ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

Με τη νέα μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην προγραμματική περίοδο 2015-2019, το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης αντικαθίσταται από το έτος 2015 από:

1) το καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης (“Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης”) και 
2) το καθεστώς της Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (“Πράσινη Ενίσχυση”).

Η Ελλάδα το 2014 αποφάσισε την εφαρμογή του καθεστώτος της Βασικής Ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, κατηγοριοποιώντας τις δηλωθείσες εκτάσεις το 2015 στις παρακάτω τρεις περιφέρειες, βάσει αγρονομικών κριτηρίων:

- 1) Περιφέρεια ΠΕ1, που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκότοπων

- 2) Περιφέρεια ΠΕ2, που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις

- 3) Περιφέρεια ΠΕ3, που περιλαμβάνει τις εκτάσεις δενδρώνων και αμπελώνων από τις μόνιμες καλλιέργειες Ως έτος αναφοράς για την κατάταξη των εκτάσεων, που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015, σε περιφέρειες, λαμβάνεται υπόψη το έτος ενίσχυσης 2013.

-Στις 31.12.2014 έληξε η ισχύς των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης. Το 2015, με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2015), οι γεωργοί δήλωσαν τις επιλέξιμες εκτάσεις τους σε επίπεδο χώρας για την χορήγηση των νέων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Με την έκδοση της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (εφεξής: Τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης) ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο εφαρμογής της Βασικής Ενίσχυσης στην Ελλάδα, για όσους γεωργούς έχουν αιτηθεί τη Βασική Ενίσχυση και πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης. Την έκδοση του Τίτλου προσωρινών δικαιωμάτων ακολουθεί η έκδοση της ατομικής πράξης προσδιορισμού οριστικών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, με την οποία θα ολοκληρωθεί για το σύνολο των δικαιούχων γεωργών η χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης το έτος 2015.

-Η “Πράσινη Ενίσχυση” χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, που ενεργοποιούν οι γεωργοί ανά περιφέρεια κάθε έτος. Για το 2015, εκτιμάται ότι το ποσοστό της “Πράσινης Ενίσχυσης” ανέρχεται στο 48% της αξίας των ενεργοποιηθέντων προσωρινών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Το ποσοστό αυτό θα οριστικοποιηθεί μετά την έκδοση του τίτλου των οριστικών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι το Δεκέμβριο του 2015 καταβάλλεται στους δικαιούχους το 90% της Βασικής Ενίσχυσης (και όχι η Πράσινη Ενίσχυση). Για το 2015 το συνολικό ποσό της Βασικής 2 και της Πράσινης Ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσά ύψους 1.205.698.000 € και 576.589.900 € αντίστοιχα (όταν για το 2014 η Ενιαία Ενίσχυση ανερχόταν σε ποσό 2.027.187.000 €).

Για το έτος 2016 το συνολικό ποσό της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που αποφασίστηκε το 2014, ανέρχεται συνολικά σε ποσό ύψους 1.752.627.437 € (όταν για την προηγούμενη περίοδο 2006- 2014 καταβλήθηκαν, κατά μέσο όρο, ετησίως 2.220.000.000 €).

Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (“Τίτλος προσωρινών Δικαιωμάτων”)

1.Ο Τίτλος Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης εκδίδεται για όλους τους γεωργούς, οι οποίοι το έτος 2015:

-κρίθηκαν ενεργοί γεωργοί

- υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2015) ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το έτος 2015 πληρούν τις προϋποθέσεις άμεσης πρόσβασης στο καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης ή τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2015 ή είναι αποδέκτες εγκεκριμένου αιτήματος μεταβολών εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης 

- πληρούν τις προϋποθέσεις έμμεσης πρόσβασης στο καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης, δηλαδή υπέβαλαν αίτημα μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, του οποίου ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και το αίτημα έχει εγκριθεί 

- έχουν συνολική προσδιορισθείσα επιλέξιμη έκταση ≥ 0,4 εκτάρια (ha). Δεν εκδίδεται Ατομικός Τίτλος Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής

Ενίσχυσης σε γεωργούς, οι οποίοι:
1.κρίνονται για το έτος 2015 ως μη ενεργοί γεωργοί 
2.με βάση τη δήλωση των προσωπικών τους στοιχείων στην ΕΑΕ 2015 δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση με τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών 
3.υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2015 
4.υπέβαλαν αίτημα μεταβολών το 2015, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών Αποκλειστικά για γεωργούς, στους οποίους δεν εκδίδεται τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες (1) ή (2), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναθεώρησης. Λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής της ένστασης θα 3 ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Οι γεωργοί, στους οποίους δεν εκδίδεται στην παρούσα φάση τίτλος προσωρινών δικαιωμάτων γιατί εμπίπτουν στην κατηγορία (4), θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και δεν είναι αναγκαία η υποβολή αιτήματος αναθεώρησης.

Περιεχόμενο του Τίτλου Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ο τίτλος Προσωρινών 

Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης αποτελείται από τρεις ενότητες:

1.Η πρώτη ενότητα περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου γεωργού (Πίνακας 1) και τον αριθμό και τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον αιτούντα γεωργό (Πίνακας 2).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος γεωργός συμμετέχει ως εκμισθωτής (μεταβιβαστής) σε εγκεκριμένο αίτημα εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης το έτος 2015, η ενέργεια αυτή απεικονίζεται στον Πίνακα 2 με την ένδειξη (*) και στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 3, στον οποίο απεικονίζεται ο αριθμός και η αξία των χορηγούμενων προσωρινών δικαιωμάτων του πίνακα 2, τα οποία ο εν λόγω δικαιούχος εκμισθώνει σε έναν ή περισσότερους γεωργούς καθώς και η περίοδος μίσθωσης. 

Η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται σε περίπτωση που εκκρεμεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του αιτήματος μεταβολών. Τέλος, σε περίπτωση που ο γεωργός συμμετέχει ως μισθωτής (αποδέκτης) σε εγκεκριμένο αίτημα μίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης, η ενέργεια αυτή απεικονίζεται στον Πίνακα 4, στον οποίο απεικονίζονται ο αριθμός και η αξία των χορηγούμενων προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα οποία μισθώνει από έναν ή περισσότερους γεωργούς καθώς και η περίοδος μίσθωσης. Η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται σε περίπτωση που εκκρεμεί το αποτέλεσμα του ελέγχου του αιτήματος μεταβολών.

2.Η δεύτερη ενότητα περιέχει τις λεπτομέρειες υπολογισμού της μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Επισημαίνεται ότι: 

-Για τον αριθμό των δικαιωμάτων, τα οποία ο γεωργός μισθώνει από έναν ή περισσότερους δικαιούχους γεωργούς, οι λεπτομέρειες υπολογισμού της μοναδιαίας αξίας των μισθωμένων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εμφανίζονται στον Τίτλο Προσωρινών Δικαιωμάτων του δικαιούχου εκμισθωτή.

- Στον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται το ποσό, το οποίο θα λάβουν ως “πράσινη ενίσχυση”.

3. Τέλος, η τρίτη ενότητα περιέχει λεπτομέρειες για τον τρόπο πρόσβασης του κάθε γεωργού στο 4  καθεστώς της βασικής ενίσχυσης (χορήγηση με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ή από το Εθνικό Απόθεμα ήμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης) καθώς και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες που περιέχει ο τίτλος των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.Σημαντικές λεπτομέρειες για τον τίτλο των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

- Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που περιέχονται στον τίτλο
προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, είναι αποτέλεσμα μηχανογραφικών-διασταυρωτικών
ελέγχων, με βάση τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως τον Νοέμβριο 2015.

-Τα παραπάνω αποτελέσματα ενδέχεται να τροποποιηθούν με την έκδοση του τίτλου των
οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

- Ο τίτλος οριστικών δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, ο οποίος θα εκδοθεί ως την άνοιξητου 2016, περιέχει τον οριστικό αριθμό των χορηγηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, την οριστική κατανομή τους στις τρεις περιφέρειες καθώς και την οριστική μοναδιαία αξία τους για κάθε έτος από το 2015 ως το 2019 και είναι αυτός, που συνοδεύει τον δικαιούχο γεωργό, ως το έτος 2019.

- Με τον τίτλο των προσωρινών δικαιωμάτων, και μετέπειτα των οριστικών δικαιωμάτων,
παρέχεται στον γεωργό η πληροφορία για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που του χορηγούνται ή/και μισθώνει κάθε έτος.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαμορφώνει ούτε επεμβαίνει στο περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία, αλλά εφαρμόζει πιστά τα προβλεπόμενα στις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, που σχετίζονται με τη χορήγηση των ενωσιακών ενισχύσεων, και φροντίζει ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπονται από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις