# ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας με προγράμματα βιολογικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας με προγράμματα βιολογικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στήριξη στους παραγωγούς για τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και μηχανημάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.
Οι αιτήσεις για ενίσχυση αλιέων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Daniel
ΧΡΗΣΙΜΑ

Οι αιτήσεις για ενίσχυση αλιέων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Daniel

Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) από τους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.