Πληρωμές στους δικαούχους παραγωγής καπνού στη Λάρισα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.3 ««Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2013 (αρ. πρόσκλησης 4539/2-4-2012 και αρ. πρόσκλησης 5597/11-3-2013) και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 31.447,73 € για 7 δικαιούχους όσον αφορά την πρόσκληση 4539/2-4-2012, και το ποσό ενίσχυσης των 57.427,01 € για 35 δικαιούχους όσον αφορά την πρόσκληση 5597/11-3-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 7 Ιανουαρίου 2016 έως 13 Ιανουαρίου 2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους. 

Δείτε επίσης