Τροποποιoύνται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σπαράγγια, ρύζι και ζαχαρότευτλα

Τρεις τροποποιήσεις αποφάσεις σχετικά με τα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σπαράγγια, ρύζι και ζαχαρότευτλα δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια την Τρίτη 4 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι σημαντικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στην απόφαση για τα σπαράγγια και είχε γνωστοποιηθεί από τον Γενάρη (ΦΕΚ Β' 172) είναι η μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων από το 2017 έως το 2020 και η μείωση του κονδυλίου που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη ενίσχυση για τα ίδια έτη (θυμηθείτε πως διαμορφώνονται).

Την ίδια στιγμή τροποποιήσεις - προσθήκες προβλέπουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν οι παραγωγοί στις ποσότητες που δηλώνουν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ανωτέρω καθεστώτων και ζημιές που υπέστησαν και θα πιστοποιεί ο ΕΛΓΑ.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις προβλέπουν τα εξής:

Σπαράγγια: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1353/56374/21-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 943):

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 Περίοδος Εφαρμογής – Πόροι Χρηματοδότησης
Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020. Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του  Καν(ΕΕ)  1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:

Έτος 2015 1.500.000 ευρώ,

Έτος 2016:: 1.482.341,

Έτος 2017: 950.000,

Έτος 2018: 939.772,

Έτος 2019: 929.655,

Έτος 2020: 929.655

Ζαχαρότευτλα: Τροποποίηση της με αριθμ. 1174/27330/9-3-2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 430)


1.Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων είναι και οι γεωργοί που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν παρέδωσαν το προϊόν στη  ζαχαροβιομηχανία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί επιβεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς.»
2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας,
ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται
στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

Ρύζι: Τροποποίηση της με αριθμ. 1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924)


1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται  οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.
Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με  τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»


2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.» 3. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις