ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιτόπιοι έλεγχοι για το Μέτρο 10

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο κάθε γεωργός που είναι δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρ. 36 παρ. α) iv-v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του Καν.1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Κάθε γεωργός που είναι δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στοάρ. 36 παρ. α) iv-v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του Καν.1305/2013, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 10. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των κάτωθι Δράσεων:Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Δράση 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Δράση 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”

Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας »

(2). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μέτρου Μ10 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.και ο έλεγχος πραγματοποιείται όταν είναι εφικτό από μικτά συνεργεία (ΟΠΕΚΕΠΕ / ΔΑΟΚ). Για τους ελέγχους της Δράσης 10.01.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» συγκροτούνται μικτά συνεργεία ελέγχου και με υπαλλήλους από τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ). Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά τα ζώα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή,αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και το γεωργικό εξοπλισμό,ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών. Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% από κάθε είδος αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου (αροτραίες εκτάσεις,μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας) ως προς την μέτρηση και σε περίπτωση μη ύπαρξης απόκλισης αλλά ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων Μέτρο 10. Σε περίπτωση απόκλισης προσμετράται το σύνολο των αγροτεμαχίων. Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου φυτικού / ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ (αναφέρονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα) Επίσης ανάλογα με το είδος της παράβασης σημειώνονται και στα σχετικά πεδία του Υποδείγματος Γ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις