# ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Πληρωμή 2ης εκκαθάρισης έτους 2020 για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή 2ης εκκαθάρισης έτους 2020 για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 27.631,70€ που αφορά σε 1420 δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, 8.294,43€ που αφορά σε 2378 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 57.749,76€ αφορά σε 2632 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης .