Εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το ζωικό κεφάλαιο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις).

Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 4 έως 7 της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται:
1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως ακολούθως:
α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων, 
β) της πανώλης των βοοειδών,
γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, 
δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, 
ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,
ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, 
η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
 ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,
ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,
ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,
 ιδ) της γρίπης των πτηνών,
ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,
ιστ)  της  επιζωοτικής  αιμοποιητικής  νέκρωσης  των  ιχθύων (EHN),
 ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,
 ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,
 ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων, 
κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,
κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,
κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,
κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,
κδ) της λύσσας,
κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS), 
κστ)  της  λοιμώδους  αιμοποιητικής  νέκρωσης  των  ιχθύων (IHN), 
κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),
κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),
κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων, 
λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων, 
λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών, της φυσαλιδώδους στοματίτιδας.

2. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με την υπ. αρ. SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 31ης Iανουαρίου 2019 «Απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και σχετικής χρηματοδότησης» και των ισχυουσών εθνικών αποφάσεων ως ακολούθως:
α) της επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),
 β) της εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),
 γ) της εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων.

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των σχετικών κτηνιατρικών διατάξεων καθώς επίσης και οι παρακάτω ορισμοί:
1. Υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή: οι υποχρεωτικές θανατώσεις σε διαπιστωμένες εστίες και μόνο οι προληπτικές θανατώσεις (επαφές, γειτνίαση, υπόνοια, κατασταλτικός εμβολιασμός) που αποφασίζονται και πραγματοποιούνται  λόγω  ειδικού  υγειονομικού  κινδύνου. Τα πτώματα των θανατωμένων ζώων, τα αυγά, καθώς και τα άλλα προϊόντα των ζώων καταστρέφονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2.  Υποχρεωτική  σφαγή:  οι  υποχρεωτικές  σφαγές  ζώων σε διαπιστωμένες εστίες που αποφασίζονται και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων  εκρίζωσης ασθενειών. Τα σφάγια των ζώων και τα ζω-ικά προϊόντα(παραπροϊόντα, υποπροϊόντα), μπορούν να διατίθενται ενδεχομένως μετά από επεξεργασία, για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Άμεση και προσήκουσα αποζημίωση: η καταβολή εντός εξήντα (60) ημερών από τη θανάτωση/σφαγή των ζώων και από την καταστροφή προϊόντων ζωικής προέλευσης, αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στην αγοραία αξία.
4. Αγοραία αξία: η τιμή την οποία θα πρέπει κανονικά να εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ζώου αμέσως πριν μολυνθεί  ή  θανατωθεί,  λαμβανομένων  υπόψη  της  ικανότητας,  της  ποιότητας  και  της  ηλικίας  του.  Για  τα  προϊόντα  ζωικής  προέλευσης  η  τιμή  που  είχαν  τα  εν  λόγω προϊόντα αμέσως πριν την υποψία εμφάνισης της ασθένειας ή αμέσως πριν επιβεβαιωθεί η υποψία αυτή.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις