Εγκύκλιος οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 9 «σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγώγων»

Οδηγίες σε σχέση με την διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 9 που επιδοτεί την σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση μερικής και τελικής πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 9 που αφορά την «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της. Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή.

Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το εύρος και τα όρια της εκτελεσθείσας εργασίας, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

- τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)

- την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής

- την πραγματικότητα των πράξεων

-την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Η διαδικασία είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Π.Α.Α. και λήγει με την οικονομική εκκαθάρισή της.

3. Αιτήσεις πληρωμής από δικαιούχο.

Για την έγκριση της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των πράξεων για συγχρηματοδότηση τους από το Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο του Μ9, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τυποποιημένη αίτηση πληρωμής (Υπόδειγμα Υ_1), η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό, έχοντας καταχωρήσει και όλα τα απαιτούμενα παραστατικά . Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής οι δικαιούχοι υποβάλλουν εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης πληρωμής όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ΥΑ του μέτρου.

Το έργο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 αφορά:

- Στη διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής

- Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

- Στην πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.

- Στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ένταξης πράξεων.

Αιτήσεις μερικής και τελικής πληρωμής

Η οικονομική στήριξη στον δικαιούχο χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή στήριξης (κατ΄αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Ο αριθμός και ο τρόπος πληρωμής των δόσεων καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και την υποβολή σχετικής αίτησης πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΥΑ.

6. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Υπόδειγμα Υ_6) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του αιτήματος πληρωμής/προκαταβολής και εγκρίνεται η παρτίδα. Τέλος, προωθείται το αίτημα στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων για την πραγματοποίηση της πληρωμής και την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Δείτε επίσης