Ακατάσχετη ενίσχυση σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Ακατάσχετη ενίσχυση σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται διάφορα θέματα και ειδικότερα:


1 .Περιλαμβάνεται στο αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών η σύνταξη αναφορών κάθε τρεις (3) μήνες με τα σημαντικότερα θέματα και τις προτάσεις τους και η υποβολή τους στα αρμόδια όργανα, αντί της σύνταξης ετήσιου απολογισμού δράσης και της υποβολής του στα αρμόδια όργανα, όπως ισχύει.

2. α.  Προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
β. Θεσπίζεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης καθώς και η απαλλαγή της από οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου και ο μη συμψηφισμός της με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών -Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 87 του ν. 4849/2021 (Α' 207), α) τροποποιείται το προοίμιο του άρθρου, με την αντικατάσταση της λέξης «Υπηρεσία» από τη λέξη «Μονάδα» και την εξειδίκευση εφαρμογής προτύπων κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, β) οι περ. α', β', γ' αντικαθίστανται, γ) τροποποιείται η περ. ε' με την προσθήκη του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, δ) η περ. στ' αντικαθίσταται, ε) τροποποιείται η περ. ζ' με την προσθήκη συμβουλευτικών έργων και παροχής συστάσεων, στ) τροποποιείται η περ. η' με την εξειδίκευση των προτύπων με τα οποία εναρμονίζονται οι πολιτικές και τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, ζ) στην περ. θ' ο όρος «επιχείρηση» αντικαθίσταται από τον όρο «οργανισμός» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 87

Αντικείμενο εργασιών εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται ειδικές αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και περιεχόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, σύμφωνα με τα πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε:

α) Διενέργεια προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και υποβολή σχετικής αναφοράς -έκθεσης ελέγχου στα αρμόδια όργανα,

β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ως προς λειτουργίες και διαδικασίες,

γ) έλεγχο οικονομικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό, συμμόρφωσης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσωπικών δεδομένων, φήμης, και κάθε είδους έλεγχο ανάλογα προς τις ελεγκτικές ανάγκες του Οργανισμού, με σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συμφωνία με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών.

δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισμού, στις αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισμό,

ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία, προσωπικό, εγκαταστάσεις και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου,

στ) σχεδίασμά και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σύνταξη αναφορών κάθε τρεις (3) μήνες με τα σημαντικότερα θέματα και τις προτάσεις της και υποβολή τους στα αρμόδια όργανα,

ζ) αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, μέσω των ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων και παροχή συστάσεων προς τα αρμόδια όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόμενους για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,

η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, σε εναρμόνιση προς τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών-ΙΙΑ,

θ) παροχή προστιθέμενης αξίας στις ελεγχόμενες λειτουργίες και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας του Οργανισμού,

ι) συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο του ιδιωτικού τομέα».


Άρθρο 3


Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης και η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις