ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΒΕ) ΕΤΟΥΣ 2022

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το έτος 2022, δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α) στο άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως
τροποποιημένος ισχύει με τον Καν. (ΕΕ) 2220/2020.
β) στον Καν (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής
γ) στον Καν(ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής
δ) στην υπ' αριθμ. 104/7056/2015 υπουργική απόφαση με θέμα "Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει
ε) στην υπ' αριθμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ με θέμα "Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ)1307/2013 και 639/2014" (Β' 1291/2016), όπως ισχύει

2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ, όπως ισχύει, με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται για το έτος ενίσχυσης 2022 οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα υποδείγματα για κάθε κατηγορία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής "αίτηση μεταβίβασης") στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ, όπως τροποποιημένη ισχύει.

2.1 Υποχρέωση υποβολής της αίτησης μεταβίβασης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
Σε περίπτωση υποβολής του Υποδείγματος ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής των κληρονομούμενων ΔΒΕ, ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ακύρωσης υπογεγραμμένων από εντολοδόχο, θα πρέπει να επισυναφθεί πληρεξούσιο συμβόλαιο και όχι απλή εξουσιοδότηση, στο οποίο θα αναφέρεται με σαφήνεια η πρόθεση του εντολέα να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν τα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης που κατέχει ή κληρονόμησε, με ενέργειες του εντολοδόχου.

2.2 Στάδια καταχώρησης και υποβολής της αίτησης μεταβίβασης

Τα βήματα, που ακολουθούνται, προκειμένου η αίτηση μεταβίβασης να υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

• ΒΗΜΑ 1 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ μία από τις παρακάτω κατηγορίες μεταβίβασης:
Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)
Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)
Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)
Με την επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης, επιλέγεται αυτόματα και το αντίστοιχο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης.

• ΒΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Στο επιλεγμένο υπόδειγμα ο αιτών:
1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχυδρομική δ/νση κατοικίας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο είναι κλειδωμένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επιθυμεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγμα Νο7.
2. Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου
3. Συμπληρώνει την έγκυρη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυμβαλλόμενου, η οποία χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η αποστολή των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής δ/νσης ταχυδρομείου οι συμβαλλόμενοι της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται μόνο από τον/τους κληρονόμο(- ους). Επισημαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλομένων είναι αυστηρά μοναδικές. Ο αιτών μπορεί να καταχωρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιοδοτημένο αποδέκτη των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.
4. Συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τον αριθμό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιμων αγροτεμαχίων προς
μεταβίβαση (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη). Με την επιλογή της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος αποτελεί τον αποδέκτη της μεταβίβασης και συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που κληρονομεί.
Μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγματος, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως ΠΡΟΧΕΙΡΗ.

• ΒΗΜΑ 3 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το ως άνω πλήρως συμπληρωμένο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος υπογράφει το υπόδειγμα και αυτό θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) στο σύνδεσμο: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, η οποία απαιτείται να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους- πλησιέστερους συγγενείς.
Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έχουν υπογραφεί ψηφιακά και έχουν διαφορετική μορφή ή περιεχόμενο από τα τυποποιημένα έντυπα του παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου.

• ΒΗΜΑ 4:- ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στη συνέχεια επισυνάπτονται στην επιλεγμένη αίτηση μεταβίβασης ηλεκτρονικά αρχεία (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τόσο το συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης όσο και τα απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία μεταβίβασης δικαιολογητικά. Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι δυνατή η επισύναψη και άλλων δικαιολογητικών, που ο αιτών κρίνει απαραίτητα για την ορθή και πλήρη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για την έκδοση και υποβολή των κατά περίπτωση λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ'αριθ. ΑΠ 7335 ΕΞ 2020/23-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης" και οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

• ΒΗΜΑ 5 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Πριν την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στο αρμόδιο για την περιοχή, στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση του αιτούντα, περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με την υποβολή της, η αίτηση μεταβίβασης λαμβάνει από την εφαρμογή αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου. 2. Ειδικότερα οι αιτήσεις μεταβίβασης, που αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες :
1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
2. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)
3. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη λόγω θανάτου ενός των συμβαλλόμενων (Υπόδειγμα 8 με την ένδειξη "λόγω θανάτου")
4. Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)
5. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)
με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης η αίτηση υποβάλλεται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της έδρας της εκμετάλλευσης του αιτούντα. Τα στοιχεία επικοινωνίας της κεντρικής υπηρεσίας και των αρμόδιων περιφερειακών γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: https://www.opekepe.gr/el/contact-us-gr

2.3 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης ΔΒΕ

1. Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022.

2. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022.

2.4. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2022, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, συνοδευόμενη, πέρα των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησης της ανωτέρας βίας ή της εξαιρετικής περίστασης. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της έδρας της εκμετάλλευσης του αιτούντα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 (περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων ) ορίζεται η Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022.

2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2022, οι αιτήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2022. Οι γεωργοί ενημερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η ακύρωση και επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με τα 2 υποδείγματα Υ/Δ ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, ένα για κάθε συμβαλλόμενο, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Η αίτηση ακύρωσης οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ , στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022.

3. Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022. Συνεπακόλουθα η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει σε ισχύ και θα ελεγχθεί διοικητικά.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Τροποποίηση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:
α) στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης γ) στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια
Σε περίπτωση αλλαγής του συμβαλλόμενου αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας εγκυκλίου, και εμπρόθεσμη υποβολή νέας αίτησης μεταβίβασης.

2. Στην περίπτωση συμφωνίας για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται τροποποιημένη σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο με το τροποποιημένο υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης και τα κάθε είδους απαραίτητα δικαιολογητικά και η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.
Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022.

3. Αιτήσεις τροποποίησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι παραγωγοί πληροφορούνται το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης μέσω e-mail στη δηλωθείσα δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το e-mail παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή «καρτέλα αγρότη», στην οποία έχουν πρόσβαση οι εμπλεκόμενοι με τους προσωπικούς κωδικούς τους, προκειμένου να ανασύρουν ενημερωτικό σημείωμα με όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Η δήλωση έγκυρης δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο τακτικός έλεγχος και η παρακολούθησή του, η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
Η εμπρόθεσμη αίτηση μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη και η μεταβίβαση ισχύει για το τρέχον έτος ενίσχυσης μόνον εφόσον εγκριθεί κατά τα δυο στάδια ελέγχου:
α) του οπτικού, διοικητικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και
β) του διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που πραγματοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που, μετά το διοικητικό και διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο της αίτησης μεταβίβασης, κριθεί ότι η αίτηση υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα και ότι συνάδει με τα οριζόμενα στους Καν.(ΕΕ)1307/2013, 639/2014 και 641/2014, στην υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ καθώς και στην υπ' αριθμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ, οι αντισυμβαλλόμενοι πληροφορούνται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την έγκριση της μεταβίβασης. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η "καρτέλα αγρότη", στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν με όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες για το αποτέλεσμα ελέγχου.

• ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, οι συμβαλλόμενοι γεωργοί πληροφορούνται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την προσκόμιση των ζητούμενων παραστατικών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η "καρτέλα αγρότη", στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Η ειδοποίηση θεωρείται νομίμως κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προς την δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης.
Τα ζητούμενα παραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία η ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 60 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και να προβεί σε διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες." • ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα ή στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης ή δεν συνάδει με τα οριζόμενα στους Καν.(ΕΕ)1307/2013, 639/2014 και 641/2014, στην υπ' αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ καθώς και στην υπ' αριθμ. 1406/52601/04.05.2016 ΥΑ, η αίτηση μεταβίβασης απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η "καρτέλα αγρότη", στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.
2. Απορρίπτονται αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή, χωρίς πριν να έχουν καταχωρηθεί και υποβληθεί μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η οποία οφείλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6.1. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών


1. Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

2. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

3. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση μεταβίβασης η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή ή στην εξαρτημένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές.

4. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώρηση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των προς μεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δικαιωμάτων εφόσον προκύψει αύξηση του αριθμού δικαιωμάτων του μεταβιβαστή.

5. Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει του ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατόπιν των ελέγχων των αιτήσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στην ποινική νομοθεσία.
Εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης, δεν μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν καταγγελίας εμπλεκομένου για πλαστογραφία ή πλάνη, παρά μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποβληθείσας στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους που πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση.

6. Οι συμβαλλόμενοι σε μία αίτηση μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 129, 133 και 134 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή να είναι ενήλικες (ημερομηνία γέννησης προγενέστερη της 1/1/2005), εκτός της περίπτωσης αποδέκτη κληρονομιάς. Οι ανήλικοι κληρονόμοι δύνανται να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μόνο εφόσον προσκομισθεί σχετική δικαστική απόφαση που το επιτρέπει.

7. Όταν στην αίτηση μεταβίβασης εμπλέκεται νομικό πρόσωπο ο υπογράφων την αίτηση θα πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα (νόμιμος εκπρόσωπος & διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας). Συνεπώς είναι απαραίτητη η υποβολή του καταστατικού της εταιρείας (ενδεχομένως και τυχόν τροποποιήσεων αυτού όπου ορίζεται το φυσικό πρόσωπο με τους ανωτέρω ρόλους) και σχετικής βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι το ισχύον.

8. Δικαιώματα που χορηγήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα το έτος 2021 δεν δύναται να μεταβιβαστούν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2021. Εφόσον συντρέχουν τα ανωτέρω είναι απαραίτητη η επισύναψη στην αίτηση ιατρικών στοιχείων - γνωματεύσεων, από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια η αδυναμία άσκησης γεωργικής δραστηριότητας του μεταβιβαστή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η αξία των ΔΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ΔΒΕ έτους 2022 οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2022» και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των ΔΒΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έχουν γνώση του αριθμού και της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν, πριν προβούν στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων καθώς και ότι γνωρίζουν ότι η μοναδιαία αξία ενδέχεται να τροποποιηθεί για το έτος 2022 λόγω, απαραίτητων για την τήρηση του ανώτατου δημοσιονομικού ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, γραμμικών μειώσεων ή/και αυξήσεων.

6.2 Όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.
2. Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ο.Π.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 και ο αριθμός των δικαιωμάτων, που μεταβιβάζεται, να συνοδεύεται από μεταβίβαση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων επιλέξιμης γης.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη είναι δυνατή μόνο όταν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μεταβιβάζονται με γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα, με βάση τα οριζόμενα στην ΥΑ 104/7056/2015 (Β' 147) όπως τροποποιημένη ισχύει.
Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας, με βάση τα οριζόμενα στην ΥΑ 104/7056/2015 (Β' 147).
3. Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα. Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη, οδηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 στο Εθνικό Απόθεμα. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο ΕΑ, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία.
5. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που διαρκεί η μίσθωση.
Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το έτος επιστροφής.»

6.3 Μικροί καλλιεργητές

1. Η μεταβίβαση της ιδιότητας του μικροκαλλιεργητή σύμφωνα με το άρθρο 32 της ΥΑ 104/7056/2015 (Β' 147) δεν είναι δυνατή, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς, όταν ο κληρονόμος κληρονομεί το σύνολο των δικαιωμάτων του θανόντα μικροκαλλιεργητή. Η σχετική αίτηση πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2022.

2. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης του έτους 2022 έχει ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 €. Εάν με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και της πράσινης ενίσχυσης, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250 €, είναι απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται. Η απένταξη πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2022.

7. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ως «ταυτόχρονη διαδοχική μεταβίβαση» ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που αποκτώνται από μεταβίβαση εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης. Τέτοιες μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει οριστικά ή μισθώνει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό
β) όταν λύεται μια μίσθωση δικαιωμάτων και ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων προβαίνει σε νέα μίσθωση ή οριστική μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων σε άλλο γεωργό.
γ) όταν λύεται μία μίσθωση δικαιωμάτων λόγω θανάτου ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και ο κληρονόμος επιθυμεί να κληρονομήσει τα μέχρι τώρα εκμισθωμένα δικαιώματα. Αν ο κληρονόμος επιθυμεί περαιτέρω να τα μεταβιβάσει σε άλλον γεωργό τότε υποβάλλεται αρχικά Υπόδειγμα 8 από το μισθωτή με τη σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων. Μετά την οριστικοποίηση της λύσης μίσθωσης λόγω θανάτου μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν το Υπόδειγμα Νο11 προκειμένου να λάβουν και να μεταβιβάσουν ταυτόχρονα τα κληρονομούμενα ΔΒΕ.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 25% ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

1. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2022 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

2. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.
δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων (Υπόδειγμα 12) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι.

3. Κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη των Υποδειγμάτων 11 και 12 εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α' βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

4. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής: α) οι γονείς με τα παιδιά
β) ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

5. Για την απόδειξη της συγγένειας α' βαθμού ή της συζυγικής σχέσης, απαιτείται η υποβολή πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στον πίνακα Ι περιγράφονται οι περιπτώσεις μεταβίβασης και τα αντίστοιχα υποδείγματα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

1.

Αιτούμαι τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με οριστική μεταβίβαση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης

1

2.

Αιτούμαι μόνο τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων, χωρίς γη

2

3.

Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα

5

4.

Αιτούμαι την εκμίσθωση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με εκμίσθωση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης

6

5.

Ενημερώνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή την αλλαγή νομικής μορφής

7

6.

Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων

8

7.

Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου ενός των συμβαλλόμενων της μίσθωσης με τη σύμφωνη γνώμη των κληρονόμων του.

8 με επιλογή του πεδίου "λόγω θανάτου"

8.

Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα κληρονομήσω

12 (συνδυασμός υποδείγματος 8 και 5)

9.

Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα (α) να τα κληρονομήσω και (β) να τα μεταβιβάσω σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

8 με επιλογή του πεδίου "λόγω θανάτου" και στη συνέχεια 11

10.

Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

Φ11

11.

Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς ταυτόχρονη λύση της μίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω σε τρίτο γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης

Φ12


9.1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση γης (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή κτλ) ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, αντίστοιχης περιφέρειας. Τα αγροτεμάχια που θα επιλεγούν προς μεταβίβαση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2021 ως ιδιόκτητα του μεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεμάχιο μετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2021.

2. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 1 "Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη", υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγματοποιήθηκε από 01.06.2021 έως και 31.05.2022,
(γ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
(δ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
(ε) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος 2021

9.2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

1. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 2 "Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη", υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Στις περιπτώσεις συγγένειας α' βαθμού ή συζυγικής σχέσης, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(γ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
(δ) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος

9.3. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5)

1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, ο οποίος στο άρθρο 1710 αναφέρει ότι «Κατά τον θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από τον νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από τον νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή) επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά».

2. Σε περίπτωση θανάτου γεωργού μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους 2020 ή του έτους 2021 και έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης τρέχοντος έτους, ο κληρονόμος επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 5 "Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς", υπογεγραμμένο από τον κληρονόμο, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή. (β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου βασικής ενίσχυσης

3. Κληρονομιά βάσει διαθήκης
Στην περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά (γ) ως (ε) και κατά περίπτωση το (στ): (γ) αντίγραφο της διαθήκης με το αντίστοιχο πρακτικό δημοσίευσης
(δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(ε) πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(στ) Σε περίπτωση που βάσει διαθήκης τα δικαιώματα ή η κινητή περιουσία δεν καταλείπονται σε έναν μόνο κληρονόμο, υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων εκ διαθήκης, πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους.

4. Στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, όπου από τη διαθήκη δε συνάγεται η διάθεση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή εν γένει της κινητής περιουσίας, η κληρονομιά των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις της κληρονομιάς από το Νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα ("Μικτή κληρονομιά"). Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος καλείται να προσκομίσει, εκτός των δικαιολογητικών (α) ως (ε), επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά (η) και (θ).

5. Κληρονομιά από το Νόμο (εξ' αδιαθέτου διαδοχή)
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ο κληρονόμος υποβάλλει τα δικαιολογητικά (α) και (β) και επιπλέον υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά (ζ) ως (ι):
(ζ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
(η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
(θ) Υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, πλήρως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς.
(ι) Στην περίπτωση που τα αναγραφόμενα στα δικαιολογητικά (η) και (θ) στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών διαφέρουν (π.χ. θυγατέρα που υπογράφει με το επώνυμο του συζύγου ενώ στο Πιστοποιητικό εμφανίζεται με το πατρικό της επίθετο), είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου δημόσιου εγγράφου ή φωτοτυπίας των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του πλησιέστερου συγγενή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

6. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι - πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κατανομή των δικαιωμάτων, καθένας από τους συγκληρονόμους - πλησιέστερους συγγενείς δύναται να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα. (κ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται στην κληρονομιά Νομικό Πρόσωπο (Κοινωνία Κληρονόμων).

9.4 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6)

1. Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ταυτόχρονη μίσθωση γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιωμάτων που μισθώνονται με γη πρέπει να συνοδεύεται από μίσθωση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων. Τα αγροτεμάχια που θα επιλεγούν προς εκμίσθωση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2021 ως ιδιόκτητα του μεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεμάχιο μετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2021.

2. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.

3. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Εκμίσθωση δικαιωμάτων με γη" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 6 "Εκμίσθωση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης", υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης. Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01.06. 2021 έως και 31.05.2022
(γ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση (δ) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος

9.5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7)

1. Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση "Αλλαγή προσωπικών στοιχείων" και υποβάλλει την αίτηση ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά
(α) Υπόδειγμα 7 "Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου", υπογεγραμμένο από τον αιτούντα, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα από αρμόδια αρχή. (β) Βεβαίωση από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία ή άλλο σχετικό δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου.
(γ) Στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ΕΑΕ έτους 2020 ή 2021, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση απενεργοποίησης του παλαιού ΑΦΜ και βεβαίωση ενεργοποίησης του νέου ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι αλλαγή ΑΦΜ δικαιούχου προγενέστερη ή ίση της ημερομηνίας υποβολής ΕΑΕ 2020 δεν γίνεται δεκτή και συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής, τα εκάστοτε, ανάλογα με την νομική μορφή, απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας επί του συνόλου της αρχικής εκμετάλλευσης από το νέο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

9.6 ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Η' ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8)

1. Σε περίπτωση συμφωνίας των συμβαλλόμενων μπορεί να λάβει χώρα λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με γη (αφορά εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης με τα υποδείγματα Φ30 το έτος ενίσχυσης 2015 ή Φ6 το 2016 ή Φ6 το 2017 ή Φ6 το 2018 ή Φ6 το 2019 ή Φ6 2020 ή Φ6 2021) ή χωρίς γη (αφορά εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης με το υπόδειγμα Φ9 το έτος ενίσχυσης 2016 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021) πριν την αρχικά δηλωθείσα ημερομηνία λήξης.

2. Ο μισθωτής-αποδέκτης της πρότερης μεταβίβασης και νυν μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 8 "Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη", υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Συμφωνητικό λύσης μίσθωσης της γης, υπογεγραμμένο και από τους δύο συμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που η αρχική μίσθωση ΔΒΕ περιλάμβανε και μίσθωση γης.
(γ) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
Επισήμανση: Στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 30-6-2022. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-2022. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.

3. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συμβαλλόμενων της μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Αστικό Κώδικα, η μίσθωση δεν λύεται αυτοδίκαια.
Σ' αυτή την περίπτωση, προκειμένου να λυθεί η μίσθωση των δικαιωμάτων απαιτείται:
α) η υποβολή του σχετικού υποδείγματος λύσης της μίσθωσης των δικαιωμάτων καθώς και του συμφωνητικού λύσης μίσθωσης της γης, εφόσον απαιτείται, υπογεγραμμένα από τον συμβαλλόμενο και τους κληρονόμους του αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτοί προκύπτουν από το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή τη διαθήκη β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συμβαλλόμενου και
γ) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών + Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει της εξ' αδιαθέτου διαδοχής) ή
δ) αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης + Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης + Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης (σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης)
(ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση
Σε περίπτωση λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη λόγω θανάτου του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) των δικαιωμάτων:
1. προκειμένου οι κληρονόμοι να λάβουν τα κληρονομούμενα ΔΒΕ μπορούν να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο12 (συνδυασμός υποδείγματος Νο8 και Νο5)
2. προκειμένου οι κληρονόμοι να λάβουν τα κληρονομούμενα ΔΒΕ και να τα μεταβιβάσουν σε τρίτο πρόσωπο
μπορούν να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο8 και μετά την οριστικοποίησή του να υποβάλλουν Υπόδειγμα Νο11, ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση θανάτου του μεταβιβαστή-ενοικιαστή η αίτηση μεταβίβασης του παρόντος άρθρου συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται εμπρόθεσμα χειρόγραφη στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

9.7. ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9)

1. Ο μεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρμογή την αίτηση μεταβίβασης "Εκμίσθωση δικαιωμάτων με γη" και υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης ακολουθώντας τα βήματα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπόδειγμα 9 "Εκμίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη", υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συμπληρωμένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
(β) Νομιμοποιητικά Έγγραφα Νομικών Προσώπων, εφόσον εμπλέκεται Ν. Π. στην μεταβίβαση (γ) Ιατρικά Στοιχεία, εφόσον επιλέγεται μεταβίβαση ΔΒΕ κατηγορίας Εθνικού Αποθέματος
Επισήμανση: Στις αιτήσεις εκμίσθωσης ΔΒΕ χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) η έναρξη της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, ήτοι 30-6-2022. Το ανωτέρω δεν επηρεάζει την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.

2. Ο μισθωτής θεωρείται ότι κατέχει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του κάθε έτους ενίσχυσης, για το οποίο διαρκεί η μίσθωση, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της μίσθωσης. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.

9.8 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11)

1. Σε περίπτωση που κληρονόμος επιθυμεί να κληρονομήσει και στη συνέχεια να μεταβιβάσει σε έναν ή περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, που κληρονομεί, το ίδιο έτος ενίσχυσης 2022, υποβάλλει το Υπόδειγμα 11. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να αιτηθεί τη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος ενίσχυσης 2022 καθώς και να μεταβιβάσει ιδιόκτητα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, διαφορετικά από αυτά που κληρονομεί το 2022, δεν υποβάλλει το Υπόδειγμα 11 αλλά ξεχωριστά υποδείγματα, δηλαδή το Υπόδειγμα 5 για τα κληρονομούμενα ΔΒΕ και το σχετικό υπόδειγμα για την επιθυμητή κατηγορία μεταβίβασης των ιδιόκτητων δικαιωμάτων του.

2. Το Υπόδειγμα 11 συνίσταται ουσιαστικά από δύο αιτήσεις μεταβίβασης. Η πρώτη είναι υποχρεωτικά η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) ενώ η δεύτερη δύναται να είναι:
α) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 1) , σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη μεταβίβαση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων με γη.
β) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί τη ταυτόχρονη μεταβίβαση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων χωρίς γη
γ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 6), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης.
δ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 9), σε περίπτωση που ο κληρονόμος επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των κληρονομηθέντων δικαιωμάτων χωρίς γη
Επισήμανση: Τα αγροτεμάχια του θανόντα δύναται να μισθωθούν ταυτόχρονα με δικαιώματα βάσει του ποσοστού ιδιοκτησίας που προκύπτει από την πρότερη κληρονομιά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αναγκαία η επισύναψη παραστατικών ιδιοκτησίας που να δικαιολογούν τη μίσθωση μεγαλύτερου ποσοστού. Εναλλακτικά ο κληρονόμος -μεταβιβαστής μπορεί να υποβάλει συνδυασμό Υποδειγμάτων (Νο6 και Νο2 ή Νο6 και Νο9)

3. Το Υπόδειγμα 11 μπορεί να υποβληθεί και μετά από λύση μίσθωσης το έτος 2022 λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη εκμισθωτή των ΔΒΕ. Στην περίπτωση αυτή, προηγείται η οριστική υποβολή της αίτησης λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (με απαραίτητη προϋπόθεση την επιλογή του πεδίου "λόγω θανάτου").
3. Κατά τη συμπλήρωση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του Υποδείγματος 11, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία μεταβίβασης άρθρων της παρούσας εγκυκλίου και υποβάλλονται τα οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα δικαιολογητικά.

9.9. ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12)

1. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να λύσει τη μίσθωση δικαιωμάτων πριν τη ημερομηνία λήξης και να μεταβιβάσει σε έναν ή περισσότερους γεωργούς το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, των οποίων λύεται η μίσθωση, το ίδιο έτος ενίσχυσης 2022, υποβάλλει το Υπόδειγμα 12. Σε περίπτωση που γεωργός επιθυμεί να αιτηθεί τη λύση της μίσθωσης δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, ιδιόκτητα , διαφορετικά από αυτά, για τα οποία λύει τη μίσθωση το 2022, δεν υποβάλλει το Υπόδειγμα 12 αλλά ξεχωριστά υποδείγματα, δηλαδή το Υπόδειγμα 8 για τα εκμισθωμένα και το σχετικό υπόδειγμα για την επιθυμητή κατηγορία μεταβίβασης των υπόλοιπων ιδιόκτητων δικαιωμάτων του.

2. Το Υπόδειγμα 12 συνίσταται ουσιαστικά από δύο αιτήσεις μεταβίβασης. Η πρώτη είναι υποχρεωτικά η λύση της μίσθωσης των δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8) και δεύτερη δύναται να είναι:
α) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 1), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, με γη.
β) Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί τη ταυτόχρονη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, χωρίς γη
γ) η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
δ) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη (Υπόδειγμα 6), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, με εκμίσθωση γης
ε) Η εκμίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη (Υπόδειγμα 9), σε περίπτωση που ο γεωργός επιθυμεί την ταυτόχρονη εκμίσθωση των δικαιωμάτων, που επιστράφηκαν από τη λύση της μίσθωσης, χωρίς γη

3. Κατά τη συμπλήρωση του πρώτου και του δεύτερου μέρους του Υποδείγματος 12, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία μεταβίβασης άρθρων της παρούσας εγκυκλίου και υποβάλλονται τα οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα δικαιολογητικά.

Επισήμανση: Στις αιτήσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 30-6-2022. Στις περιπτώσεις λύσης μίσθωσης δικαιωμάτων μαζί με γη (Υποδείγματα 8, 12) η ημερομηνία λύσης μίσθωσης δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31-5-2022. Όλα τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, που είναι η 25-7-2022.

Παράρτημα

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις