Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης για το έτος 2022

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’αρ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, καθώς και της υπ’αρ. 242466/10.02.2010 υπουργικής απόφασης, καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2022 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής: (α) σε 51,31 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος, (β) σε 58,65 € ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος, (γ) σε 80,64 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (4.337.000 €), εκ του οποίου το ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.790.000 €) καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και το ποσό πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (547.000 €) από εθνική χρηματοδότηση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις