Εξισωτική Αποζημίωση: Πώς να υποβάλετε ενδικοφανή προσφυγή

Στις 01 Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1067/243916/01-08-2023 (Β΄4883) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στη Παρέμβαση Π.3-71 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2023. Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eae2023.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών και με την κατάλληλη επιλογή της Παρέμβασης Π.3-71 (Π3-71), όπως φαίνεται παρακάτω :

 

Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται, είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είτε μέσω χρήσης κωδικών Taxisnet, εφόσον η αίτηση υποβλήθηκε απευθείας online από τον δικαιούχο. Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 05.12.2023, μέχρι την Δευτέρα 18.12.2023.

Επισημαίνεται ότι:

• Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

• ο χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. ,

• οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ» και προβαίνουν σε υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βεβαίωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες απόρριψης, δεν είναι δυνατή η επισύναψη δικαιολογητικού και οι ενδικοφανείς προσφυγές ελέγχονται μηχανογραφικά. Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινήσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των προσφυγών ορίζονται με σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. .

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις