Αγροτικά δάνεια: Πόσες ρυθμίσεις δανείων έγιναν μέσω του παλαιού εξωδικαστικού
Από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 632.998 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ. Από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 632.998 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ.
Από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία των δράσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, για την περίοδο Ιούλιος 2019 έως και Φεβρουάριος 2022 – εξαιρουμένων των διμερών ρυθμίσεων δανείων και των αναστολών πληρωμής δόσεων δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους οφειλέτες, τα απολογιστικά στοιχεία των οποίων καλύπτουν την περίοδο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικότερα, στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία που αφορούν:

 •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων 1 ης κατοικίας για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ Ι» (Ν.4714/2020).
 •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021).
 •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας (Ν.4605/2019).
 • .Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα (Ν.4738/2020).
 •  Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017).
 •  Τις διμερείς ρυθμίσεις δανείων και τις αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους οφειλέτες.
 •  Τις υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 2

 

 Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων 1 ης κατοικίας, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ Ι» (Ν.4714/2020), για νοικοκυριά που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού

 • Υποβλήθηκαν 160.478 αιτήσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Επιδοτήθηκαν με 1,4 εκατ. ευρώ, 12.670 δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε 7.685 δικαιούχους, κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2022. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους 75.666 δικαιούχους του προγράμματος, από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, ανέρχεται στα 250,1 εκατ. ευρώ.

 Χορήγηση κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021), για οικονομικά πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού

 • Υποβλήθηκαν 41.437 αιτήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2021, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Επιδοτήθηκαν με 22 εκατ. ευρώ, 13.454 δάνεια, που αντιστοιχούν σε 7.416 δικαιούχους, κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2022. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους 10.533 δικαιούχους του προγράμματος, από τον Ιούνιο 2021 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, ανέρχεται στα 302,9 εκατ. ευρώ. Γ. Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019
 • Υποβλήθηκαν 7.005 αιτήσεις μέχρι 31 Ιουλίου 2020, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Υποβλήθηκαν σε 3.952 αιτήσεις, ήτοι 56,4% του συνόλου, προτάσεις ρύθμισης από τους πιστωτές.
 • Οι προτάσεις ρύθμισης των πιστωτών έγιναν αποδεκτές από 3.017 δανειολήπτες, ήτοι 43,06 % του συνόλου όσων υπέβαλαν αίτηση.
 • Επιδοτήθηκαν 2.984 δικαιούχοι, ήτοι 42,59% του συνόλου κατά τον μήνα Φεβρουάριο. Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται σε 4,37 εκατ. ευρώ.

Ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα (Ν. 4738/2020) Μέχρι τις 28/2/2022, συνολικά, 47.897 οφειλέτες εισήλθαν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και ξεκίνησαν την αίτησή τους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 • Μέχρι τις 28/2/2022, συνολικά 2.084 αιτήσεις υποβλήθηκαν οριστικά, εκ των οποίων:
 • 137 αιτήσεις έχουν λάβει επεξεργασία και έχουν ψηφίσει για αυτές θετικά οι τράπεζες και διαχειριστές δανείων, ενώ επίκειται η αποδοχή της σχετικής πρότασης ρύθμισης από τους οφειλέτες και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης δανείων.
 • 266 αιτήσεις, βρίσκονται στο στάδιο διμερούς διαπραγμάτευσης με το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).
 • Ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017)
 •  Υποβλήθηκαν 7.223 αιτήσεις (3.463 επιχειρήσεις, 3.362 ελεύθεροι επαγγελματίες και 398 αγρότες), μέχρι 30 Απριλίου 2020, ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.
 •  Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2.305 αιτήσεις ήτοι 31,9% του συνόλου, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Αναλυτικότερα:

 •  § 529 επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι ρύθμισαν οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές.
 • § 1.535 ελεύθεροι επαγγελματίες ρύθμισαν οφειλές τους προς το Δημόσιο.
 • § 241 αγρότες ρύθμισαν οφειλές τους προς το Δημόσιο και την πρώην Αγροτική Τράπεζα – PQH.
 • ΣΤ. Ρυθμίσεις δανείων και αναστολές πληρωμών από Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις Αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που δόθηκαν από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
 • Δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Οι αναστολές πληρωμών αυτές είχαν μέγιστο χρονικό διάστημα 9 μηνών. Ρύθμιση δανείων μεταξύ Τραπεζών, Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και οφειλετών

 • Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 632.998 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022.
 • Ειδικότερα: 216.508 δάνεια, ήτοι 34,20% του συνόλου, ήταν στεγαστικά, ύψους 15,11 δισ. ευρώ. 346.241 δάνεια, ήτοι 54,70% του συνόλου ήταν καταναλωτικά, ύψους 5,64 δισ. ευρώ.  69.721 δάνεια ήτοι 11,01% του συνόλου, ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 11,47 δισ. ευρώ. 528 δάνεια ήτοι 0,08% του συνόλου, ήταν μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 3,63 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν τις τράπεζες που αποστέλλουν στοιχεία μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, καθώς και από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.

 Υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010

 • Υποβλήθηκαν 49.080 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι 15 Ιουλίου 2021, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 • Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 44.894 αιτήσεις από τη γραμματεία των Ειρηνοδικείων και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους.
 • Έχουν οριστεί και καταχωρηθεί 24.964 νέες ημερομηνίες δικασίμου από τα Ειρηνοδικεία.
 • Έχουν εκδοθεί 1.819 δικαστικές αποφάσεις
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις