ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα

Το Άρθρο 1 «Ενισχυόμενη δράση – Σκοπός» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων:

 καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

 καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς

 καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού της δαμασκηνιάς

 ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού του αμπελιού και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης: 4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και 4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων».

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Στo Άρθρο 5 «Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης», η παράγραφος Γ «Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης», η οποία προστέθηκε με το Άρθρο 3, παράγραφος Β της υπ’ αριθμ. 8586/4-8-2017 Υπουργικής Απόφασης και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Γ. Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δράσης από περισσότερα από ένα εθνικά ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δεν είναι επιλέξιμες για καταβολή της κατ’ έτος ενίσχυσης της παρούσας, αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται από δικαιούχους της παρούσας οι οποίοι είναι μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) των τομέων οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα, κατά την έννοια της αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, στα οποία το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ περιλαμβάνεται ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για επιλέξιμη/ες στη δράση 10.1.08 καλλιέργεια/ες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, επιτραπέζιο αμπέλι και σταφίδα) για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής της δράσης της παρούσας, με την/τις οποία/ες (καλλιέργεια/ες) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στη δράση.

Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται κατά τη χρονική στιγμή που διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων πληρωμής εκάστου έτους εφαρμογής της παρούσας. Για τις ανάγκες του κριτηρίου της παρούσας παραγράφου, τα στοιχεία των μελών των αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) του τομέα οπωροκηπευτικών, αντλούνται από τα πλέον πρόσφατα οριστικά καταχωρημένα στοιχεία των παραγωγών μελών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» (οπωροκηπευτικών), η οποία δημιουργήθηκε και [8] λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3704/88539/2-8-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2516/Β΄/16-8-2016), όπως ισχύει».

Ύψος ενίσχυσης

Το Άρθρο 8 «Ύψος ενίσχυσης», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 8586/4-8- 2017 Υπουργικής Απόφασης και με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 4968/13-6-2018 Υπουργικής Απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται:

στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς)

στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών

στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς

στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι

 στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα. [15] Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως.

Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στην περίπτωση των ποικιλιών αμπέλου διπλής χρήσης, για τον υπολογισμό, κατά την ένταξη, της δημόσιας δαπάνης στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης, λαμβάνεται υπόψη το ύψος ενίσχυσης της καλλιεργητικής ομάδας (χρήσης) αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο - σταφίδα) της πλέον πρόσφατης ΕΑΕ, βάσει της οποίας ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση στήριξης για ένταξη στη δράση. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης».

Δείτε εδώ την απόφαση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις