Ρύθμιση οφειλομενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)

Με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» της παρ. ΙΑ2 του Ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και την 31-12-2012 οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, οι οποίοι:

→ δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους ή
→ έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Το ύψος του ποσού της οφειλής υπολογίζεται με βάση τις τιμές της εισφοράς που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς (χωρίς διακοπή) οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2013 και εφεξής. (Αν υπάρξει διακοπή καταβολής εισφοράς τότε δεν ισχύει η ρύθμιση.)

Με τη νέα ρύθμιση επιδιώκεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών ώστε να μη δημιουργούνται νέες οφειλές.

Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού ή με απλή εντολή σε πιστωτικό ίδρυμα.

Το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ασκείται άπαξ (για μια φορά), η δε διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30-06-2017. Ο οφειλέτης που αιτείται ρύθμισης θα πρέπει, κατ' αρχήν:

α) να μην έχει καταδικαστεί ή διωχθεί ποινικά για φοροδιαφυγή και

β) να δηλώνει την αδυναμία εξόφλησης του συνόλου του ποσού της οφειλής του τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και την ανταπόκρισή του στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα του διακανονισμού).

Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 46 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Ο ορισμός του ελάχιστου ύψους της προς ρύθμιση οφειλής καθώς και του ελάχιστου ποσού δόσης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα. Η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση, μειώνει ανάλογα τον αριθμό δόσεων.

Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) μόνο δόσης. Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ


Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά. Μετά την ανάγνωση των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν κείμενο, ο ενδιαφερόμενος προχωράει στην υποβολή της αίτησης. Με την επιλογή «Έλαβα γνώση για τους όρους της ρύθμισης "Νέα Αρχή" και επιθυμώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση» γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον ιστότοπο του Taxis Net - Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος πιστοποιείται πληκτρολογώντας τα διακριτικά που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, δηλαδή το username (όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης).

Η Γ.Π.Σ.Σ. εμφανίζει στη συνέχεια τον ΑΦΜ που διαθέτει στη βάση δεδομένων της και που αντιστοιχεί στα διακριτικά που εισήχθηκαν. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα υποβάλει από κοινού φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγό του/της θα πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχούν στον αιτούντα ρύθμιση ασφαλισμένο. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει αποκτήσει δικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία ΔΟΥ ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία απόκτησής τους.

Μετά την καταχώρηση των διακριτικών που πράγματι του αντιστοιχούν, εμφανίζεται νέα οθόνη στην οποία, πέραν του ΑΦΜ που ήδη έχει αντληθεί από τη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του ΟΓΑ και τον ΑΜΚΑ του. Για να ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει τα στοιχεία του (Α.Μ., ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) να συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στα αρχεία του ΟΓΑ.

Εάν δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και των τριών προαναφερόμενων στοιχείων ή κάποιου/ων από αυτά με τον αιτούντα, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο αιτών πληροφορείται ανάλογα για το ή τα λανθασμένα στοιχεία και ότι πρέπει να προσέλθει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προχωρήσει στη διόρθωσή του/τους.

Εάν ο αιτών βάσει των καταχωρούμενων στοιχείων ταυτοποιείται, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται, ανάλογα, εάν έχει ή όχι δικαίωμα υποβολής αίτησης. Στη συνέχεια (εάν έχει δικαίωμα), μπορεί να υποβάλει αίτηση και να εκτυπώσει έντυπο πληρωμής των εισφορών ρύθμισης ακολουθώντας τις on line οδηγίες της εφαρμογής.

Προσωρινά, η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς / ΑΤΕ με ειδικό έντυπο πληρωμής (Έντυπο για την Τράπεζα Πειραιώς Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Ρύθμισης Κλάδου Κύριας Ασφάλισης) στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 673. Το έντυπο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και θα χρησιμοποιείται μόνο για καταβολή εισφορών ρύθμισης του Ν.4152/2013. Σε καμία περίπτωση το έντυπο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών.

Στο έντυπο πληρωμής αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το πληρωτέο ποσό και η ληκτική ημερομηνία πληρωμής του.

Ρυθμιζόμενο ποσό

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής όριο ποσού ρύθμισης ορίζεται το ποσό των €500,00.

Ως ελάχιστο ποσό δόσης ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ορίζεται:
 

ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
από €500,00 έως €1.380,00 €20,00
από €1.380,01 έως €3.000,00 €50,00
από €3.000,01 έως €5.000,00 €75,00
από €5.000,01 έως €7.000,00 €100,00
από €7.000,01 έως €10.000,00 €150,00
άνω των €10.000,00 €200,00Ένταξη στη ρύθμιση:

Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση, εφόσον η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου. Υπογραμμίζουμε, ότι οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης, με το έντυπο πληρωμής που προαναφέρουμε, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία η πρώτη δόση και η τρέχουσα εισφορά, ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Εάν εξακολουθεί να επιθυμεί τη ρύθμιση των οφειλών του μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του, όχι ενωρίτερα από τον επόμενο μήνα της ληκτικής ημερομηνίας πληρωμής της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση βέβαια που ο αιτών ενταχθεί στη ρύθμιση και δεν τηρήσει στη συνέχεια τους όρους της, δεν μπορεί να αιτηθεί πάλι την ένταξή του στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής».

Δικαιολογητικά - Αρμόδια Όργανα Ρύθμισης

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής του, συγκεκριμένα στοιχεία:

1. Όταν η συνολική οφειλή είναι έως και € 5.000,00, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις,
β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και
γ) ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Όταν η συνολική οφειλή είναι πάνω από € 5.000,00, στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),
β) ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα,
γ) δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και
δ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν:

-κινητές αξίες,
-ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
-αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,
-οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
-απαιτήσεις από τρίτους,
-οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφόσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.

Εάν τα δικαιολογητικά δεν ελεγχθούν από τον ΟΓΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση επίσης θεωρείται «ισχυρή», εφόσον δεν έχει επέλθει η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο Διευθυντής του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι Προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης - Συνέπειες

Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται αν ο οφειλέτης:

-Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους και
-Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς,
-Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης - πλην της πρώτης - και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ποσοστού 15%.
-Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α) ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης (αναπροσαρμόζεται το ποσό των υπολειπόμενων οφειλόμενων εισφορών),
β) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,
γ) ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής»,
δ) η οφειλή του διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - Πιστοποιητικό οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης - και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής - σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός (1) μήνα. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται η ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται, προσεχώς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ρύθμισης. Προς το παρόν, η έκδοσή του θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΟΓΑ.

Χορήγηση - θεώρηση βιβλιαρίων υγείας

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης / ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας, με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου.


Η αίτηση υποβάλλεται από εδώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις