Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Άνοιξε ο δρόμος για πληρωμές με το ΦΕΚ-αναλυτικά τα ποσά

Ανοίγει ο δρόμος για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε δικαιούχους ζωικής παραγωγής. Με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίστηκαν τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων, που θα δοθούν στους δικαιούχους το επόμενο διάστημα.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ολες τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος από το έτος 2023 έως και το έτος 2027.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος ανέρχεται σε 64.862.472,00 ευρώ ετησίως σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027.

Αιγοπρόβατα:  ανά ζώο  από 12 ευρώ έως 14 ευρώ.
Βοοειδή: 50 με  55  ευρώ η γέννα και   200 ακριβώς   μέχρι 14 μηνών και 250 από 14 μηνών και άνω.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:
1. Είναι ενεργοί γεωργοί σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, για την ΚΑΠ 2023-2027 και την υπό στοιχεία ΥΑ 519/135068/2023 «Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023- 2027» (Β’ 3071).

2. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.

3. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας (με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος), είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (Κ.Η.Μ.Ο), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.

4. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

5. Συμμετέχουν σε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (ΑKIS), μετά την 1/1/2025.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων
Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο Ο.Π.Σ.Κ., προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης, στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου συνεπάγεται ότι απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 2022/1173 και της παρ. 1.2 του παρατήματος της υπ’ αρ. 1040/2023 (Β’ 2179) υπουργικής απόφασης, ο κτηνοτρόφος μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει αιτήσεις ενίσχυσης πριν από την προθεσμία που θα οριστεί από εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών, που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης στο Ο.Π.Σ.Κ.

3. Να τηρούν τις διατάξεις περί αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων σύμφωνα με το μέρος IV τίτλος I κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα οποία χορηγείται η συνδεδεμένη στήριξη
1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης.

2. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος- αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100:1.

3. Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις