“Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”
“Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00. Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€ και ο ελάχιστος τα 25.000€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 75%. (100% για πρόσληψη υπαλλήλων) Η ένταξη των σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ --Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών --Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, ελάχιστος προϋπολογισμός τα 50.000€. --Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις Η Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 4.000.000€. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανεμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής: • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Το σύνολο των επιλέξιμων Δαπανών τύπου ΕΤΠΑ μέσω ρήτρας ευελιξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (11/02/2022) 1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 35% 2 ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 35% 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 35% 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 15.000€ 5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ< 1500ΕΥΡΩ/ΕΙΔΟΣ 5.000€ 6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60% 7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 30% 8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ 20% 9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 20% 10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 3.000€ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 40% 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ 10% 13 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 30% Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30/06/2023. Προτείνεται ισχυρά να πραγματοποιείται έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων και υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας, βάσει του excel υπολογισμού που επισυνάπτεται, πριν την υποβολή των αιτήσεων και να μην υποβάλλονται αιτήσεις που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη απαραίτητη βαθμολογία (55) καθώς δεν δύναται να αξιολογηθούν θετικά σε καμία περίπτωση. ΑΡΧΕΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ https://pepna.gr/.../Parartima_I3_Pinakas_Ypologismoy... Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. o Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης του 20% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης. o Η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης έως του 80% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 50% 1 Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων / μετόχων της επιχείρησης 15% 2 Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης 15% 3 Ανεργία (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 3 Δείκτης κέρδους (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ) 20% Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 50% 1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υπολογιζόμενης σε ετήσιες μονάδες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας (Ε.Μ.Ε) 25% 2 Δαπάνες κατάρτισης / εκπαίδευσης προσωπικού/εταίρου 5% 3 Υλοποίηση σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων 20%

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις