ΚΕΟΣΟΕ: Οι οίνοι με ΠΓΕ συνεχίζουν την δυναμική πορεία τους στις εξαγωγές, οι οίνοι ΠΟΠ αύξησαν τις εξαγόμενες ποσότητες

Στην ανάλυση των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2017 και 2018 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας, προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ των εξαγωγών των κατηγοριών οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακών οίνων χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας), αλλά και η μορφή τους (χύμα, εμφιαλωμένοι).

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν, οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα, προδιαγράφουν τάσεις, αλλά και επιβεβαιώνουν μέχρι πρότινος υποθέσεις.

Μεγάλη σημασία για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας αποτελούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι εξαγωγές οίνων, ανά προέλευση προς χώρες της ΕΕ και προς Τρίτες Χώρες, ανάλυση η οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο 2019 από την ΚΕΟΣΟΕ.

Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται το πορτφόλιο των κατηγοριών οίνου, που εξάγονται και η μορφή τους, ανάλογα με τη διαθέσιμη διάρθρωση των 8ψηφίων κωδικών Σ.Ο.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες ενημερώνονται μέσω του συστήματος VIES από τις Δηλώσεις Intrastat που συμπληρώνουν τα οινοποιεία που προβαίνουν σε διεθνείς συναλλαγές.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ

 

 

2017

€/Kg 2017

% σε αξία

2018

€/Kg 2017

% σε αξία

% 2017/2018

EΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ_2017

€/Kg

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ_2018

€/Kg

 

 

ΠΟΠ

25,146,238

8,537,705

2.95

32.69

30,472,792

11,445,502

2.66

36.10

21.18

ΠΓΕ

29,923,304

8,525,051

3.51

38.90

30,142,943

8,394,137

3.59

35.71

0.73

Ποικιλιακοί

2,365,779

629,589

3.76

3.08

2,365,779

629,589

3.76

2.80

0.00

Άλλοι

19,105,391

12,043,148

1.59

24.83

20,287,547

12,032,426

1.69

24.03

6.19

ΓΛΕΥΚΗ

391,961

600,105

0.65

0.51

1,142,822

676,008

1.69

1.35

191.57

ΣΥΝΟΛΟ

76,932,673

30,335,598

 

 

84,411,883

33,177,662

 

 

9.72

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών οίνων, οι οίνοι με ΠΟΠαντιπροσωπεύουν το 2018 το 35,34% (2017: 32,69%) των συνολικών αποστολών οίνου της χώρας, οι οίνοι με ΠΓΕ το 36,47% (2017: 38,90%), οι ποικιλιακοί οίνοι το 2,26% (2017: 3,08%), οι άλλοι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ποικιλία το 24,55% (2017: 24,83%) και οι αποστολές γλευκών το 1,38% (2017: 0,51%).

Αν και συνεχίζει να αποτελεί ευχάριστη έκπληξη το ποσοστό των εξαγωγών οίνων με ΠΟΠ (και σε ποσότητα και σε αξία), αντίθετα εντύπωση προκαλεί η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής τους έναντι των κατηγοριών ΠΓΕ και ποικιλιακών, δηλαδή οι οίνοι ΠΟΠ εξάγονται με μέση τιμή στα 2,72 € / kg καθαρού βάρους (2,95 € / kg/2017), όταν το ποσοστό των εμφιαλωμένων ΠΟΠ στο σύνολο των ΠΟΠ που εξάγονται ανέρχεται στο ύψος του 80%.

Οι οίνοι με ΠΓΕ εξάγονται με υψηλότερη μέση τιμή από τους οίνους με ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,59 €/kg (2017: 3,51 €/kg), όταν σχεδόν το σύνολο τους εξάγεται σε εμφιαλωμένη μορφή (99,54%), ενώ παρατηρείται και μικρή αύξηση σε αξία το 2018, έναντι του 2017 (+ 0,73%).

Να σημειωθεί ότι το 2018 οι ΠΓΕ εξάγονται με την υψηλότερη μέση τιμή, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες οίνων. Το 2017 με υψηλότερη μέση τιμή, εξάγονταν οι Ποικιλιακοί Οίνοι (3,76 €/kg)

Η μέση τιμή εξαγωγής των ποικιλιακών οίνων καταγράφει πτωτική πορεία (2,89 € / kg) καθαρού βάρους (2017: 3,76 € / kg), ενώ σημαντική είναι η πτώση της αξίας τους κατά 21,12% έναντι του 2017, με αύξηση όμως σε όγκο κατά 2,69%.

Αν και αντιπροσωπεύουν το ¼ των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με μέση τιμή 1,69 € / kg (2017: 1,59 € / kg) και το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 15,75%. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

Οι οίνοι χωρίς Γ.Ε. παρουσίασαν αύξηση στις εξαγωγές τους κατ’ αξία ίση με 6,19%.

Οι εξαγωγές γλευκών αντιπροσωπεύουν μικρές αξίες και μικρές μέσες τιμές ανά kg (2018: 1,59 € / kg και 2016: 0,51 € / kg).

Συμπερασματικά τη μεγαλύτερη αξία όσον αφορά την αξία των συναλλαγών αποφέρουν οι οίνοι με ΠΓΕακολουθούν υπολειπόμενοι κατά 935.382 € οι οίνοι ΠΟΠ (οι οποίοι εξάγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες) και έπονται οι ποικιλιακοί οίνοι. Οι οίνοι με ΠΟΠ παρουσίασαν σημαντική αύξηση στις εξαγόμενες ποσότητες το 2018 έναντι του 2017 κατά 26%.

Διαφορετική είναι η κατάταξή των κατηγοριών εξαγόμενων οίνων, όσον αφορά την μέση τιμή στις διεθνείς συναλλαγές, με τους οίνους με ΠΓΕ να εξάγονται με την υψηλότερη μέση τιμή (3,59 € / kg), να ακολουθούν οι Ποικιλιακοί οίνοι (2,89 € / kg) και τέλος να κατατάσσονται τρίτοι οι οίνοι με ΠΟΠ (2,72 € / kg).

Ανάλυση δεδομένων σε τύπο και μορφή εξαγωγών ανά κατηγορία

Εξίσου σημαντικές πληροφορίες παρέχει η ανάλυση της ΚΕΟΣΟΕ για κάθε κατηγορία οίνου, ανάλογα με τη μορφή που εξάγονται.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΩΝ ΜΕ ΠΟΠ

Οι εξαγόμενοι οίνοι με ΠΟΠ έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ως προς τον τύπο και τη συσκευασία τους:

Πίνακας 1α και 1β

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

Eξαγωγές 2018

ΠΟΠ

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Αφρώδεις

350243

55130

6.35

1.39

Eμφιαλωμένοι

22,461,403

6,385,021

3.52

89.32

Eπανεξαγωγή

122,109

16,296

7.49

0.49

Xύμα 2-10 lt

445,635

270,571

1.65

1.77

Xύμα αφρώδη

 

 

0.00

0.00

Xύμα επανεξαγωγή

122,109

16,296

7.49

0.49

Xύμα

5,828,471

4,026,180

1.45

23.18

Γλεύκη

1,142,822

676,008

1.69

4.54

Σύνολο

30,472,792

11,445,502

2.66

121.18

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

Eξαγωγές 2017

ΠΟΠ

 

 

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Αφρώδεις

359567

53781

6.69

1.43

Eμφιαλωμένοι

21,112,602

5,984,532

3.53

83.96

Eπανεξαγωγή

128,404

17,772

7.23

0.51

Xύμα 2-10 lt

317,181

204,993

 

1.26

Xύμα αφρώδη

1680

450

3.73

0.01

Xύμα επανεξαγωγή

427,344

363,008

1.18

1.70

Xύμα

2,799,460

1,913,169

1.46

11.13

Γλεύκη

0

0

 

0.00

Σύνολο

25,146,238

8,537,705

2.95

100.00

 

 

 

Το 76,90% των ήσυχων οίνων με ΠΟΠ εξάγονται με τον κωδικό Σ.Ο. κάτω των 2 lt συνεπώς είναι εμφιαλωμένοι με μέση τιμή το 2018 τα 3,52 € / kg (2017: 3,53 € / kg). Από τους υπόλοιπους, οι αφρώδειςαντιπροσωπεύουν το 1,20% (2017: 1,43%) των εξαγομένων ΠΟΠ οίνων με μέση τιμή τα 6,35 € / kg (2017: 6,69 € / kg). Μεγαλύτερη μέση τιμή καταγράφουν οι οίνοι που εισάγονται και επανεξάγονται (κυρίως γαλλικοί).

Σε άνω των 10 lt και χύμα μορφή οι ΠΟΠ εξάγονται σε συνολικό ποσοστό 19,94% (2017: 11,13%). Βαρόμετρο στον όγκο εξαγωγών χύμα είναι η Γαλλία, οι εξαγωγές στην οποία εξηγούν κατά ένα μέρος την μειωμένη τιμή των οίνων με ΠΟΠ έναντι των άλλων κατηγοριών.

Οι εξαγωγές οίνων με ΠΟΠ αντιπροσωπεύουν το 35,34% των συνολικών εξαγωγών σε αξία και το 33,08% σε ποσότητα.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΩΝ ΜΕ ΠΓΕ

Και όσον αφορά τις εξαγωγές οίνων με ΠΓΕ, η εικόνα τους είναι παρόμοια με αυτήν των οίνων με ΠΟΠ

Πίνακες 1γ και 1δ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ

Eξαγωγές 2017

ΠΓΕ

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Αφρώδεις

222,389

46,375

4.80

0.74

Eμφιαλωμένοι

29,366,254

8,328,134

3.53

98.14

Eπανεξαγωγή

0

0

 

0.00

Xύμα

334,661

150,542

2.22

1.12

Σύνολο

29,923,304

8,525,051

3.51

100.00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1δ

Eξαγωγές 2018

ΠΓΕ

€/Kg

 

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

€/Kg

% σε αξία

Aφρώδεις

170,126

41,803

4.07

0.56

Eμφιαλωμένοι

29,796,431

8,249,362

3.61

98.85

Eπανεξαγωγή

0

0

 

0.00

Χύμα

176,386

102,972

1.71

0.59

Σύνολο

30,142,943

8,394,137

3.59

100.00

 

 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία εξάγεται με την μορφή των εμφιαλωμένων (2018: 98,85% - 2017: 98,14%), ενώ απειροελάχιστες είναι οι εξαγωγές αφρωδών οίνων με ΠΓΕ (2018: 0,56% - 2017: 0,74%) με αξιόλογη όμως μέση τιμή (2018: 4,07 € / kg - 2017: 4,80  € / kg). Οι εξαγωγές οίνων με ΠΓΕ διακρίνονται από σταθερότητα όσον αφορά τον όγκο και την αξία, αντιπροσωπεύοντας το 36,47% της συνολικής αξίας εξαγωγών της Ελλάδας και το 25,82% των ποσοτήτων.

Άνευ σημασίας είναι και οι εξαγωγές οίνων με ΠΓΕ σε χύμα μορφή (2017: 1,12% - 2018: 0,59%).

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Οι εμφιαλωμένοι οίνοι αυτής της κατηγορίας οίνων πωλούνται με μέση τιμή τα 2,85 € / kg το 2018 (2017: 4,92 € / kg) και αντιπροσωπεύουν το 78% των συνολικών πωλήσεων των οίνων με ένδειξη ποικιλίας.

Το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές αντιστοιχεί στο 2,25% σε αξία και το 1,93% σε επίπεδο ποσοτήτων.

Πίνακες 1ε και 1στ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ε

Eξαγωγές 2017

Ποικιλιακοί

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Αφρώδεις

178,408

38,790

4.60

7.54

Eμφιαλωμένοι

1,817,339

369,719

4.92

76.82

Xύμα 2-10 λτ

317,181

204,993

 

13.41

Xύμα

52,851

16,087

3.29

2.23

Σύνολο

2,365,779

629,589

3.76

100.00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1στ

Eξαγωγές 2018

Ποικιλιακοί

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Aφρώδεις

325,343

89,453

3.64

17.43

Eμφιαλωμένοι

1,455,589

510,066

2.85

78.00

Xύμα 2-10 λτ

0

0

0.00

0.00

Χύμα

85,305

47,061

1.81

4.57

Σύνολο

1,866,237

646,580

2.89

100.00

 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Τέλος η κατηγορία των «άλλων οίνων» δηλαδή οίνων χωρίς ΓΕ και ποικιλία φωτογραφίζουν τον προορισμό της Γερμανίας με χαμηλή μέση τιμή εμφιαλωμένων το 2017 τα 1,69 € / kg και το 2018: 1,81 € / kg). Οι οίνοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 24,54% της συνολικής αξίας των εξαγωγών και το 37,02% της συνολικής ποσότητας των εξαγωγών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ζ

Eξαγωγές 2017

Άλλοι Οίνοι

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Aφρώδεις

507,446

91,491

5.55

2.66

Eμφιαλωμένοι

16,739,745

9,880,914

1.69

87.62

Eπανεξαγωγή

0

0

0.00

0.00

Xύμα 2-10 λτ

317,181

204,993

1.55

1.66

Χύμα

1,541,019

1,865,750

0.83

8.07

Σύνολο

19,105,391

12,043,148

1.59

100.00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1η

Eξαγωγές 2018

Άλλοι Οίνοι

€/Kg

% σε αξία

 

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΚΙΛΑ

 

 

Aφρώδεις

606,072

123,162

4.92

2.99

Eμφιαλωμένοι

16,892,529

9,337,859

1.81

83.27

Eπανεξαγωγή

0

0

0.00

0.00

Xύμα 2-10 λτ

0

0

0.00

0.00

Χύμα

2,788,946

2,571,405

1.08

13.75

Σύνολο

20,287,547

12,032,426

1.69

100.00

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις