Οι  μεταβολές στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2017 επέρχονται μεταβολές από 1.1.2017 στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικώνmδιατάξεων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016,ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1992).

Βασικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος είναι η μετάβαση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες2 για ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και νέους ασφαλισμένο υς του ΕΤΑΑ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχονται από 1/1/2017 ουσιαστικές αλλαγές στο ύψος και τον  τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που  με  βάση  τις  γενικές,  ειδικές  ή    καταστατικές  διατάξεις  του  ΟΓΑ  υπάγονταν μέχρι  την  έναρξη    ισχύος  του  νόμου  4387/2016    ως  αυτοαπασχολούμενοι  στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή θα υπάγονται σε αυτόν μετά και την αυτοδίκαια ένταξή του στον ΕΦΚΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του ν.4387/2016.

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 υπάγονται:

Οι  αυτοτελώς  απασχολούμενοι  στην  αγροτική  οικονομία,  για  τους  οποίους  βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ,  όπως  ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Ειδικότερα υπάγονται:

-οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κ.λ.π.

-όσοι  σύμφωνα  με  τις  γενικές  ή  ειδικές  καταστατικές  διατάξεις  του  ΟΓΑ    όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια.

-οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μια 5ετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο  Αγροτών,    καθώς  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  που  εντάσσονται  σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kw. 

-οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, πρώην ασφαλισμένοι του  ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του  αγροτουρισμού  και  της  αγροβιοτεχνίας,  στο  πλαίσιο  κανονισμών  της  ΕΕ  και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.

-οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και  μέλη Αγροτικών  Συνεταιρισμών  καθώς και  οι  αγρεργάτες  που  απασχολούνται  σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.

-ο/η  σύζυγος  και  τα  ενήλικα  τέκνα  οικογένειας,  σε  περίπτωση  οικογενειακής αγροτικής  εκμετάλλευσης.  Επίσης,  τα  μέλη  οικογενειών  αλιέων,  κατόχων αλιευτικού σκάφους.

-οι μοναχοί/ες  που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

-οι  ασφαλισμένοι  οι  οποίοι,    σύμφωνα  με τις  γενικές,  ειδικές  ή  καταστατικές διατάξεις, όπως  ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016  υπάγονταν ή θα υπάγονται  στον  Κλάδο  Κύριας  Ασφάλισης  Αγροτών  του  ΟΓΑ  και  οι  οποίοι απασχολούνται  εποχικά  για  χρονικό  διάστημα  μέχρι  150  ημέρες  ετησίως  σε επιχειρήσεις  ή  εκμεταλλεύσεις,  οι  οποίες  μεταποιούν,  τυποποιούν  και  διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας,  δασοπονίας, θηραματοπονίας, και κάθε 14 είδους  εκτροφών,  οι  οποίοι  συνεχίζουν  να  ασφαλίζονται  ως  αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί. 

-όσοι  έχουν  παύσει  την  γεωργική  τους  δραστηριότητας  κατ’  εφαρμογή  του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25 ης Απριλίου 1988 σχετικά με  την  καθιέρωση  κοινοτικού  καθεστώτος  για  την  ενθάρρυνση  της  παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόμενοι στο μέτρο αυτό  αγρότες και οι σύζυγοί τους, συνεχίζουν  και μετά τη λήξη του μέτρου και μέχρι τη συμπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους, να λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά τα  ασφαλιστικά  τους  δικαιώματα  και  την  ιατροφαρμακευτική  τους  περίθαλψη.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις