Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας
Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθεστώς στήριξης, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 29 αυτόνομα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά ηλεκτρικά συστήματα της Ελλάδας (τα οποία καλύπτουν 47 νησιά). Ειδικότερα, το καθεστώς στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλιακή και αιολική ενέργεια. Σήμερα, στα ελληνικά νησιά, περίπου το 80 % της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με ντίζελ και πετρέλαιο. Λόγω των κορεσμένων δικτύων, η προσθήκη εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι απαραίτητη για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω νησιών.

Τα 47 νησιά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη, θα καλυφθούν από το καθεστώς μέχρι την ενδεχόμενη σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα. Συνολικά, μέσω του μέτρου αυτού, η Ελλάδα αποσκοπεί στη στήριξη πρόσθετης δυναμικότητας ΑΠΕ ύψους 264 MW έως το τέλος του 2026. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως των κατευθυντήριων γραμμών του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο.

Στα περισσότερα νησιά, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα επιλεγούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Στην Κρήτη υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αύξηση της δυναμικότητας των ΑΠΕ, λόγω του κινδύνου έλλειψης εφοδιασμού. Για τον λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο νησί η στήριξη θα χορηγηθεί στα πλέον προχωρημένα έργα μέσω κλιμακούμενης πριμοδότησης (δηλαδή η στήριξη που καταβάλλεται σε ένα ανατεθέν έργο καλύπτει απλώς τη διαφορά μεταξύ του λειτουργικού κόστους και της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας), με στόχο τη διατήρηση της στήριξης στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα συμβάλει στην επέκταση της φωτοβολταϊκής και της χερσαίας αιολικής ενέργειας στα ελληνικά νησιά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντικαθιστώντας τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ντίζελ, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τα μέτρα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.58482, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις