Ασθένειες σε αχλαδιά και μηλιά

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΑ (ΑχλαδιάΜηλιά)

Ο παρατεταµένα άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος) από φουζικλάδια.. Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερµοκρασίες. Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι δυνατό να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφιοί, ακόµη και µέχρι τη συγκοµιδή. Συνιστάται άµεσα η προστασία των καρπών µετά από τη βροχόπτωση µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους οπωρώνες που: α) έχουν ήδη εκδηλωθεί συµπτώµατα της ασθένειας, β) έχουν ιστορικό σοβαρών προσβολών και γ) βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπωρώνες µε εκτεταµένη προσβολή. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων, συνιστάται εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή µίγµατος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας. Για την αποφυγή φαινοµένων τοξικότητας στους καρπούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορισµένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσµατα. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα προτεινόµενα µέτρα καταπολέµησης να εφαρµόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Αχλαδιά)

Οι καιρικές συνθήκες είναι επίσης ιδανικές για την εξάπλωση της σεπτορίωσης στην αχλαδιά. Συστήνεται άµεσα η προστασία των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε οπωρώνες αχλαδιάς που: 1) έχουν ήδη εµφανίσει συµπτώµατα προσβολής στο φύλλωµα, 2) δεν έχει γίνει µέχρι τώρα αποτελεσµατική καταπολέµηση του µύκητα, 3) γειτνιάζουν µε προσβεβληµένους οπωρώνες και 4) γενικότερα βρίσκονται σε υγρές περιοχές ή δέχονται συχνή και υπερβολική άρδευση.

ΩΙ∆ΙΟ (Μηλιά)

Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Σε όσους οπωρώνες αχλαδιάς έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβληµένων βλαστών µαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τµήµατος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού και υγρού καιρού. Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΕΧΘΡΟΙ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Γενικά, οι συλλήψεις στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων δείχνουν µία συνεχόµενη και σχετικά περιορισµένη δραστηριότητα των ακµαίων του εντόµου σε όλες τις περιοχές (πεδινές και ορεινές). Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός συλλήψεων είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή αλλά και µεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδοµάδα τις φεροµονικές παγίδες και να υπολογίζουν τον µέσο όρο συλλήψεων ανά ηµέρα. Αυξητική τάση αυτής της αναλογίας πρέπει να τους κινητοποιεί προκειµένου να επέµβουν µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο µετά από 7─10 ηµέρες, ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες. Πιθανή άνοδος της θερµοκρασίας το αµέσως επόµενο διάστηµα, αναµένεται να εντείνει τη δραστηριότητα του εντόµου. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των συλλήψεων ανά ηµέρα δεν είναι πάντα ανάλογος µε το ύψος της προσβολής των καρπών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου µικρός αριθµός συλλήψεων ακµαίων αντιστοιχεί τελικώς σε υψηλά ποσοστά προσβολής και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο οι παραγωγοί πριν προβούν σε κάποια επέµβαση να ελέγχουν δειγµατοληπτικά, καλύπτοντας όλη την έκταση του οπωρώνα, για την ύπαρξη προσβολών και αποθέσεις ωών του εντόµου. .Από τα εντοµοκτόνα, προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η πορεία των συλλήψεων του εντόµου στις φεροµονικές παγίδες, η διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπών και οι καιρικές συνθήκες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Την εποχή αυτή διαπιστώνονται συλλήψεις ακµαίων κόσσου, ζεύζερας και σέζιας σε φεροµονικές παγίδες. Πρόκειται για έντοµα των οποίων οι προνύµφες είναι ξυλοφάγες και συνεπώς ιδιαίτερα καταστρεπτικές, επειδή σε µεγάλους πληθυσµούς προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δένδρων. Η καταπολέµηση των προνυµφών είναι ιδιαίτερα δύσκολή και συχνά αδύνατη, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και µέσα στο ξύλο. Προσβολές από αυτά τα έντοµα εντοπίζονται κυρίως σε ηλικιωµένα και εξασθενηµένα από διάφορες αιτίες δένδρα. Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολές από τα παραπάνω έντοµα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µε σκοπό τη θανάτωση των ακµαίων πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στον κορµό και τους κλάδους. Να γίνει πλήρης και επιµεληµένη κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό των δένδρων, µε έµφαση στην περιοχή του λαιµού, του κορµού και των βραχιόνων. Ο ψεκασµός αυτός καταπολεµεί ταυτόχρονα και την καρπόκαψα. Για την αποφυγή προσβολών από αυτά τα έντοµα, πρέπει οι οπωρώνες και κυρίως εκείνοι µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, µε εφαρµογή ισορροπηµένης λίπανσης και άρδευσης και γενικότερα µε την εκτέλεση των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών πρακτικών.

ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ)

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολή από το έντοµο συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες, για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου. Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών. Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών µε το χέρι, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και πότισµα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Η καταπολέµηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων ακαρεοκτόνων. Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρανύχων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο είδη.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις