Ασθένειες στην πατάτα

Στο οροπέδιο Λασιθίου, οι σοβαρότερες ζημιές που παρατηρούνται ετησίως κατά την αποθήκευση της πατάτας οφείλονται στην φθοριμαία και στον περονόσπορο. Συνιστώμενα μέτρα για την προστασία των κονδύλων της πατάτας από τον Περονόσπορο και την Φθοριμαία πριν και κατά την συγκομιδή και την αποθήκευση

1. Περονόσπορος

Ο κίνδυνος για την προσβολή των κονδύλων υφίσταται όταν βρίσκονται μέσα στο έδαφος, κατά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση μετά την επαφή τους με σπόρια του μύκητα. Για τη μείωση του μολύσματος αλλά και για την παρεμπόδιση της μετάδοσης του περονοσπόρου στους κονδύλους (κυρίως για τις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση αλλά για αποθήκευση και μεταγενέστερη διάθεση στην αγορά) συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

 Προστασία της καλλιέργειας μέχρι και την αποξήρανση των φυτών ( φύλλων και στελεχών).

 Τα ποτίσματα να σταματούν 4 - 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή και οπωσδήποτε να μην γίνεται συγκομιδή μετά από βροχή.

 Να μην γίνεται συγκομιδή πριν οι πατάτες να είναι τελείως ώριμες (μεστωμένες).

2. Φθοριμαία

Η φθοριμαία προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας στο χωράφι και κατά την αποθήκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για τον έλεγχο του εντόμου κυρίως στις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση αλλά για αποθήκευση. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα καθώς και επεμβάσεις με εντομοκτόνα και συγκεκριμένα:

 Λίγο πριν τη συγκομιδή και όταν η καλλιέργεια έχει ακόμα φύλλα να γίνεται ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο που έχει στόχο την μείωση των πληθυσμών στο χωράφι.

 Να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας μέχρι και 4 – 5 ημέρες πριν την συγκομιδή (έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός ρωγμών στο έδαφος, λόγω ξήρανσής του, μέσω των οποίων εισέρχεται το έντομο στους κονδύλους που βρίσκονται στο έδαφος).

 Άμεση συγκομιδή των κονδύλων μετά την ωρίμανσή τους.

 Μετά τη συγκομιδή, οι πατάτες να μην αφήνονται σε σωρούς ή σε κιβώτια στην ύπαιθρο (ούτε για μια νύχτα) διότι οι κόνδυλοι είναι εκτεθειμένοι, το έντομο ωοτοκεί πάνω σε αυτούς και ακολουθεί η προσβολή τους από τις προνύμφες, αντιληπτή κατά την αποθήκευση.

 Να αποθηκεύονται μόνο οι υγιείς κόνδυλοι. Κόνδυλοι τραυματισμένοι και με εμφανείς προσβολές από φθοριμαία να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

 Στα ανοίγματα των αποθηκών να τοποθετείται εντομοστεγές δίκτυ για την παρεμπόδιση της εισόδου των εντόμων.

 Να γίνεται επίπαση των αποθηκευμένων κονδύλω νκατά στρώματα με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα του βάκιλου της Θουριγγίας.

 

 

 

Δείτε επίσης