Έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών οπωροκηπευτικών

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 ή έως εξαντλήσεως της νέας κατανομής των ποσοτήτων, δηλαδή των 5.300 τόνων, παρατείνονται τα συμπληρωματικά έκτακτα μέτρα στήριξης για τα οπωροκηπευτικά. 

Αυτό είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο της εξαιρετικά επείγουσας εγκυκλίου που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Μόσχος Κορασίδης, στην οποία και λεπτομερώς περιγράφονται όλα όσα ισχύουν σχετικά με την ενωσιακή στήριξη. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος: 
Mε τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 1371/2014 της Επιτροπής τροποποιείται ο Καν.(ΕΕ) 1031/2014 με το οποίο θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. 

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει παράταση των συμπληρωματικών εκτάκτων μέτρων στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 (ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη). Επισημαίνεται ότι το ισχύoν θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής, την αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, την αρ. 286886/22-4-2009 (ΦΕΚ 867/Β’/2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει και την αρ. 1176/27357/09-03-2015 (ΦΕΚ 355/Β’/2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από τα συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα μπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) οπωροκηπευτικών ή/και παραγωγοί μη μέλη ΟΠ που καλλιεργούν και εμπορεύονται ορισμένα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση, με σκοπό την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών. 

1.ΣΚΟΠΟΣ
 Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε: 

1.ΟΠ του τομέα των οπωροκηπευτικών, οι οποίες υλοποιούν ΕΠ και δραστηριοποιούνται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη νέα κατανομή των ποσοτήτων και
2. παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη ΟΠ (μη μέλη ΟΠ). Η ενωσιακή στήριξη αφορά αποκλειστικά τις ποσότητες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ια του Καν.(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει (Υπόδειγμα 1 της παρούσας εγκυκλίου) για δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη). 

Η νέα κατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με το Παράρτημα Ια του Καν.(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει (Υπόδειγμα 1 της Παρούσας Εγκυκλίου) περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά : 
-Μήλα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 10 
-Αχλάδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 30 
-Δαμάσκηνα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 40 05 
-Νωπά επιτραπέζια σταφύλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0806 10 10 
-Ακτινίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 50 00 
-Ντομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702 00 00 
-Καρότα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0706 10 00 
-Γλυκοπιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10 
-Αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05 
-Αγγουράκια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 90

 Οι ποσότητες των προϊόντων θα κατανεμηθούν στις ΟΠ και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη ΟΠ σύμφωνα με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα». 

Υπογραμμίζεται ότι: 
Α) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσωρινών εκτάκτων μέτρων αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των ΟΠ 
Β) Οι ΟΠ δεν χρειάζεται να τροποποιήσουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως ισχύει.
 Γ) Οι ΟΠ και οι αρμόδιες ΔΑΟΚ πρέπει να τηρούν αρχεία των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως ισχύει. 
Δ) Οι ποινές και οι κυρώσεις που ισχύουν για τις ΟΠ ισχύουν και για τα μη μέλη ΟΠ.
 

2.ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τα μέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής: 

2.1 Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να διατεθούν για: α. δωρεάν διανομή (σε ημερήσια βάση: 500 γραμμάρια ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο). β. τη διατροφή των ζώων (σε ημερήσια βάση: 
-Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο,
 -Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο, 
-Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο) 
Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του Καν(ΕΕ) 543/11 για τη δράση της απόσυρσης δεν ισχύει. 

2.2 Η πρώιμη συγκομιδή σύμφωνα με το άρθρο 23 της αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, και τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/2011. 
Η δράση της πρώιμης συγκομιδής δύναται να καλύψει μόνο προϊόντα τα οποία πραγματικά συγκομίζονται άγουρα, βρίσκονται στους αγρούς και η περίοδος κανονικής συγκομιδής δεν έχει αρχίσει (με εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά που η περίοδος συγκομιδής τους υπερβαίνει τον ένα μήνα και μόνο για τις ΟΠ). 

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Για την διαδικασία υλοποίησης των μέτρων στήριξης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4 της αρ. 4466/128424/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙΒ-93Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Επισημαίνεται ότι στα σχετικά Υποδείγματα της προαναφερθείσας εγκυκλίου συμπληρώνονται μόνο τα πεδία που αφορούν τα προϊόντα της νέας κατανομής ποσοτήτων (εκείνα του Υποδείγματος 1 της παρούσας εγκυκλίου).

 Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι: 
-οι ΟΠ ή τα μη μέλη ΟΠ κοινοποιούν εκ των προτέρων στην αρμόδια ΔΑΟΚ την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν τα μέτρα στήριξης τουλάχιστον 48 ώρες πριν, 
-αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των κοινοποιήσεων για δωρεάν διανομή ή για διατροφή αγροτικών ζώων από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και τις σχετικές εγκρίσεις υλοποίησης των δράσεων, οι ΟΠ ή οι παραγωγοί μη μέλη ΟΠ ενημερώνουν τις ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων εντός των οποίων πρόκειται να παραδοθούν τα αποσυρόμενα προϊόντα για τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
 Η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την παράδοση των προϊόντων. 
 

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Για την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για τα μέλη των ΟΠ και την ενωσιακή ενίσχυση για τους παραγωγούς μη μέλη ΟΠ που αφορά τα προϊόντα της νέας κατανομής ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 5 της αρ. 4466/128424/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙΒ-93Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

5.ΕΛΕΓΧΟΙ 
Για τους ελέγχους ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 6 της αρ. 4466/128424/13-10- 2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙΒ-93Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και στα άρθρα 5, 6 και 7 της αρ. 1176/27357/09-03-2015 (ΦΕΚ 355/Β’/2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη των ΔΑΟΚ διασφαλίζεται τουλάχιστον σε επίπεδο κάθε ΟΠ ο έλεγχος να καλύπτει το 10% των ποσοτήτων. 

6.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα Υποδείγματα που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα είναι εκείνα της αρ. 4466/128424/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙΒ-93Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα οποία συμπληρώνονται μόνο τα πεδία που αφορούν τα προϊόντα της νέας κατανομής ποσοτήτων (εκείνα του Υποδείγματος 1 της παρούσας εγκυκλίου). Επισημαίνεται ότι επιλέξιμα είναι τα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ενότητα. 

6.1 Κοινοποιήσεις σκοπούμενων ενεργειών Οι Ο.Π. και οι παραγωγοί μη μέλη ΟΠ κοινοποιούν στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν τα μέτρα στήριξης, σύμφωνα με τα Υπόδειγματα 5, 6 και 7 για τις ΟΠ και τα Υποδείγματα 8, 9 και10 για παραγωγούς μη μέλη ΟΠ. Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις γίνονται καθημερινά έως τις 10 π.μ. 

6.1.1 Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μέχρι τις 15.00 μ.μ., οι Αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected], [email protected]) τα στοιχεία των Υποδειγμάτων 11,12,13 που αφορούν τις κοινοποιήσεις που έλαβαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την Τετάρτη ή Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας αντίστοιχα.

 Σημειώνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία αφορούν τις κοινοποιήσεις που έλαβε κάθε ΔΑΟΚ σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5,6 και 7 για τις ΟΠ και τα Υποδείγματα 8,9 και 10 για παραγωγούς μη μέλη ΟΠ και όχι τις δράσεις που υλοποιήθηκαν.

 6.1.2 Ενημερώνει άμεσα τις ΔΑΟΚ μετά την παραλαβή των κοινοποιήσεων της παραγράφου 6.1.1 της παρούσας εγκυκλίου για τις περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν κι ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμες για την καταβολή της στήριξης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ, με τη σειρά τους ενημερώνουν τις ΟΠ και τα μη μέλη.

 6.1.3 Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνει με βάση τις κοινοποιήσεις της παραγράφου 6.1.1 ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των ποσοτήτων του Υποδείγματος 1 της παρούσας εγκυκλίου για μία ή περισσότερες ομάδες προϊόντων, ενημερώνει αμέσως τις ΔΑΟΚ ότι δε θα παραλάβει περαιτέρω κοινοποιήσεις (για τη συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες προϊόντων). Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ, με τη σειρά τους ενημερώνουν τις ΟΠ και τα μη μέλη ότι δεν θα παραλάβουν περαιτέρω κοινοποιήσεις 

6.1.4 Όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνει με βάση τις κοινοποιήσεις της παραγράφου 6.2 της παρούσας εγκυκλίου ότι η υπέρβαση των ποσοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.3 της παρούσας ήταν πλασματική, ενημερώνει τις ΔΑΟΚ ότι θα παραλάβει εκ νέου κοινοποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6.1.1. 

6.2 Κοινοποιήσεις ενεργειών που εφαρμόσθηκαν Οι Αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected], [email protected]) τα απαιτούμενα στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα Υποδείγματα 14,15 και 16 κατά τις ημερομηνίες που παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 Στο Παράρτημα της αρ. 4466/128424/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙΒ-93Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατίθενται οδηγίες για τη συμπλήρωση των ανωτέρω Υποδειγμάτων. 

6.2.1 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή ([email protected]) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, έως τη 15η και την τελευταία ημέρα έκαστου μηνός τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε προϊόν: 
α) τις ποσότητες που αποσύρθηκαν με δωρεάν διανομή, 
β) τις ποσότητες που αποσύρθηκαν για άλλους προορισμούς,
 γ) την έκταση στην οποία υλοποιήθηκαν δράσεις πρώιμης συγκομιδής,
 δ) τη συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που θα καταβληθεί για τα α,β,γ. Οι ανωτέρω πληροφορίες αφορούν μόνο δράσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί. 

Σε περίπτωση που oι ανωτέρω ημερομηνίες ανακοίνωσης στην Επιτροπή αφορούν ημέρες που δεν είναι εργάσιμες τότε εκείνες γίνονται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 6.2.2 Όταν σε μια περιφερειακή ενότητα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα από τα έκτακτα μέτρα στήριξης και επομένως οι κοινοποιήσεις των ενεργειών που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 
6.2 της παρούσας εγκυκλίου είναι μηδενικές, τότε οι αντίστοιχες ΔΑΟΚ δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση των μηδενικών υλοποιηθέντων δράσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορισθούν λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και την καταβολή της ενίσχυσης στις ΟΠ και στους παραγωγούς μη μέλη ΟΠ.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις