Ασφάλιση στον ΟΓΑ των παράτυπα αγρεργατών γης

Εκδόθηκε εγκύκλιος από τον ΟΓΑ όπου για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων , με σκοπό την  εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α ́)προστέθηκε το άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014 (Κώδικας μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ΦΕΚ 80 Α ́), όπως ισχύει, και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

 

Σύμφωνα με την αρ.11/15-06-2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η ειδική  διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου εφαρμόζεται  για την κάλυψη των κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία που δεν έχουν πληρωθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 του ν.4521/2014), μέσα στα αριθμητικά όρια που κάθε φορά θέτει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, και προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα1 απασχόλησης.

Εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων , με σκοπό την  εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι εργάτες πτηνοτροφίας, οι εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οι αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

 

Στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης.

Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Η άδεια εργασίας, η οποία φέρει και την φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, χορηγείται για απασχόληση στην Περιφέρεια για την οποία εγκρίθηκε. Ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη της ίδιας Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να εγγραφούν/ επανεγγραφούν στον ΟΓΑ,θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προσκομίζοντας:

-Το διαβατήριό τους, εφόσον υπάρχει και ανεξαρτήτως εάν είναι ή όχι σε ισχύ.

-Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α.

-Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

-Βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του ν.3907/2011

ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 του ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή (όπως προβλέπεται στην παρ.1 β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθμ. 53619/735/ 7-12-2015).

-Την άδεια εργασίας (η οποία πρέπει να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο) της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ισχύ.

-Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

-Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης.

 

Ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ελέγξει την πληρότητα των ως άνω δικαιολογητικών θα προχωράει στην συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής-Αίτησης-ΥπεύθυνηςνΔήλωσης» μέσω της ηλεκτρονικής «φόρμας», στην εφαρμογή των Ανταποκριτών.

 

Μετά την καταχώρηση του ΑΜΚΑ, στην οθόνη που εμφανίζεται στο πεδίο κατηγορία τίτλου διαμονής στη χώρα, θα επιλέγει από την αναπτυσσόμενη λίστα «παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί του άρθρου 58 του ν.4384/2016» και θα συμπληρώνει τον αριθμό ΑΔΑ της αναρτηθείσας στο διαδίκτυο άδειας εργασίας.

 

Εν συνεχεία, ο Ανταποκριτής θα συμβουλεύεται την εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016 για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

 

Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, αρκεί η εξαργύρωση αυτή να έχει λάβει χώρα μέσα στο εξάμηνο ισχύος της άδειας εργασίας.

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις