Σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό τομέα οίνου με την εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020

Μια σειρά τροπολογιών του προτεινόμενου από την Commission και του ισχύοντος κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013) κατατέθηκαν στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ρυθμίσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Εκτός της τροπολογίας που αφορά τους αποαλκοολωμένους οίνους, οι οποίοι σύμφωνα με την τροπολογία δεν κατατάσσονται στους οίνους, αλλά στους αρωματισμένους οίνους, όπως έχει ήδη ενημερώσει η ΚΕΟΣΟΕ, οι υπόλοιπες περισσότερο σημαντικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί αφορούν:

• Τον ορισμό ελάχιστων και μέγιστων ορίων απόστασης των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να διαφοροποιούνται για τους σκοπούς του συστήματος των Αδειών Φύτευσης

• Την προσαρμογή του ορισμού των ΠΟΠ προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS)

• Την εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων προτεραιότητας για τις Άδειες Φύτευσης σε περιφερειακό επίπεδο

• Την δυνητική ταξινόμηση από τα Κράτη Μέλη εγκατάστασης στις περιοχές με ΠΟΠ, ποικιλιών αμπέλου που ανήκουν στο Vitis vinifera ή προέρχονται από διασταύρωση άλλων ειδών του Vitis vinifera με άλλα είδη του γένους Vitis.

• Την ενίσχυση του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και στην περίπτωση που οι οίνοι κυκλοφορούν σε άλλα Κράτη Μέλη

• Την αναγραφή της ενεργειακής αξίας οίνων (θερμίδες ανά 100 ml) στις ετικέτες, με την ένδειξη «Ε»

• Την υποχρεωτική αναγραφή των συστατικών των οίνων στην ετικέτα ή σε ηλεκτρονικά μέσα

• Την εξουσιοδότηση της Commission για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις ενδείξεις της ενεργειακής αξίας και των συστατικών στους οίνους

• Την ισχύ των ανωτέρω υποχρεώσεων επισημάνσεων, η οποία άρχεται ένα έτος μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης

• Τις διεργασίες κατεργασίας αλκοόλης με τις οποίες επιτρέπεται να μειώνεται ο αλκοολικός βαθμός των οίνων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις