Μεταφέρονται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να ενημερώσουν το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα υπουργεία, οι γενικές και ειδικές γραμματείες υπουργείων και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις για τις κενές θέσεις που θέλουν να καλύψουν ή νέες θέσεις που δημιουργούν, προκειμένου να καλυφθούν από υπαλλήλους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, οι οποίοι και θα μεταταχθούν σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον αυτός που ζητάει τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α' 33) και 4354/ 2015 (Α' 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών των υπαλλήλων.

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας να προβεί στην έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.3 του άρθρου 23 του νόμου 4587/2018, η οποία εκδίδεται με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και σε σύμπραξη με τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι φορείς του Δημοσίου πρέπει, έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων τυπικών προσόντων που θέλουν να καλύψουν ή τις ανάγκες που έχουν, πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.

Επισημαίνεται, ότι για τα εν λόγω αιτήματα μεταφοράς προσωπικού θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι η σχετική απόφαση εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4587/2018 (Α' 218) «Πρόγραμμα Μετατάξεων Εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 4587/2018 (Α 218/24.12.2018): «1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ" δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η μεταφορά του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή -ελλείψει αυτής- σε συνιστώμενη με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή θέση φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α' 33) και 4354/2015 (Α' 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών». 

Πηγή: https://www.parapolitika.gr/article/metaferonte-ipallili-tis-ellinikis-viomichanias-zacharis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις