Προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας  αιγοπροβάτων και βοοειδών

Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα.

Περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης

1. «Ανωτέρα βία-Εξαιρετική περίσταση» συνιστά κάθε απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δε θα μπορούσε να αποτραπεί, μολονότι επιδείχθηκε κάθε δυνατή επιμέλεια εκ μέρους του κτηνοτρόφου, καθώς και κάθε περίπτωση ασυνήθιστου γεγονότος που εκφεύγει του ελέγχου του κτηνοτρόφου. Η «ανωτέρα βία - εξαιρετική περίσταση» καθιστά αιτιολογημένη τη μη συμμόρφωση των κτηνοτρόφων στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές υποχρεώσεις τους για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο ή επηρεάζονται από αυτό. Ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει άμεσες ενισχύσεις για την έκταση ή τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης.

2. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας δύναται να χαρακτηριστούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλλευσης λόγω νοσημάτων και ειδικότερα:

(αα) ο θάνατος ή η υποχρεωτική θανάτωση μέρους ή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης λόγω των παρακάτω νοσημάτων:Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Αφθώδης πυρετός, Πανώλη των βοοειδών, Πυρετός της κοιλάδας του Rift, Λύσσα.Βοοειδή: Οζώδης δερματίτιδα, Φυσαλιδώδης στοματίτιδα, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (ΣΕΒ).Αιγοπρόβατα: Ευλογιά, Καταρροϊκός πυρετός (Bluetongue), Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, Κλασική τρομώδης νόσος.

(αβ) η υποχρεωτική σφαγή μέρους ή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εφαρμογής προ-γραμμάτων για τα παρακάτω νοσήματα:Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Βρουκέλλωση.Βοοειδή: Φυματίωση, Ενζωοτική Λεύκωση, Καταρροϊκός πυρετός(Bluetongue).Αιγοπρόβατα: Λιστερίωση, Πυρετός Q, Λεπτοσπείρωση.

(β) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλλευσης χωρίς δυνατότητα αντικατάστασής τους. Η περίπτωση αυτή συντρέχει όταν κανένα από τα ζώα της εκμετάλλευσης δεν έχει προσβληθεί από νοσήματα της υποπερίπτωσης αα της παρούσας παραγράφου, ούτε από Καταρροϊκό Πυρετό (Bluetongue) στα βοοειδή, αλλά η εκμετάλλευση αυτή βρίσκεται σε οριοθετημένη ζώνη επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω νοσημάτων.

(γ) Η διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης λόγω:

(γα) θανάτου του δικαιούχου,

(γβ) μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου προς εργασία.

3. Ως εξαιρετική περίσταση δύναται να χαρακτηριστούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση εξαιτίας σοβαρής φυσικής καταστροφής με αποτέλεσμα:

(αα) την πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας εκτεταμένης ή ολοσχερούς καταστροφής των σταβλικών εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, κεραυνός ή φυσικά φαινόμενα όπως σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, καθώς και μη ελεγχόμενων καταστάσεων όπως πυρκαγιά,

(αβ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας καιρικών φαινομένων όπως χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, καύσωνας, μη ελεγχόμενων καταστάσεων όπως κατασπάραξη από άγρια ζώα ή εξαιτίας όσων αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα της παρούσας παραγράφου.

(β) Εκτεταμένη ή ολοσχερής καταστροφή κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων εξαιτίας μη προβλέψιμου ατυχήματος με αποτέλεσμα:

(βα) την πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης,

(ββ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας καταπλάκωσής τους.

(γ) Απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήμα-τος της εκμετάλλευσης.(δ) Κλοπή ζωικού κεφαλαίο

Περιπτώσεις φυσικών περιστατικών

Για τις ανάγκες της παρούσας, ως «φυσικό περιστατικό» (εφεξής φυσική απώλεια), ορίζεται η απώλεια ζωικού κεφαλαίου, χωρίς υπαιτιότητα του κατόχου, η οποία οφείλεται:

(α) Στα παρακάτω νοσήματα:Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Γαγγραινώδης μαστίτιδα, Άνθρακας, Πνευματάνθρακας.Βοοειδή: Ιογενής διάρροια - Νόσος των βλεννογόνων, Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός (Γαγγραινώδης κόρυζα), Κολιβακιλλική μαστίτιδα.Αιγοπρόβατα: Προϊούσα πνευμονία, Παραφυματίωση, Αδενωματώδης πνευμονία, Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών, Νόσος οιδήματος αιγών.

(β) Στις παρακάτω παθήσεις των βοοειδών:Παθολογικές καταστάσεις τοκετού, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή, Ειλεός.

(γ) Σε περιπτώσεις καταγμάτων στα βοοειδή, λόγω ατυχήματος.Στις περιπτώσεις αυτές ο κτηνοτρόφος εξαιρείται από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις