Η μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

Η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ), που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2018, εισάγει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες, αυξάνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Με βάση αυτήν την προσέγγιση και συμπληρώνεται από νέα εργαλεία της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι συμβατή με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θα συμβεί μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και κάνοντας τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) θα βοηθήσει αυτή τη μετάβαση της αειφορίας και θα ενισχύσει τις προσπάθειες των ευρωπαίων αγροτών να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Το 40% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ θα αφορά το κλίμα.

Ως πρώτο βήμα, οι εννέα κοινοί στόχοι καλύπτουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας, στοχεύουν να αυξήσουν τη συμβολή της γεωργίας της ΕΕ στη δράση για την κλιματική αλλαγή, να βελτιώσουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, να διασφαλίσουν μια δίκαιη οικονομική απόδοση για τους αγρότες και να ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ο νέος τρόπος εργασίας που προτείνεται για τη μελλοντική ΚΑΠ είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν τις προτάσεις συμβατές με την Πράσινη Συμφωνία. Με βάση μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που θα εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της ΚΑΠ για την επίτευξη των εννέα στόχων, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα σχέδια είναι συνεκτικά και συνεπή με την απαιτούμενη περιβαλλοντική φιλοδοξία, η Επιτροπή θα εγκρίνει κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ πριν από την εφαρμογή τους. Τέλος, οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Επιπλέον, η πρόταση της ΚΑΠ περιλαμβάνει εργαλεία που θα προωθήσουν περαιτέρω βιώσιμες γεωργικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας.

Μεταξύ αυτών, η μελλοντική ΚΑΠ περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι συνδέουν τις πληρωμές ΚΑΠ περιοχής και ζώων με μια σειρά υποχρεώσεων. Επιπλέον, εισάγει επίσης τα νέα «οικολογικά συστήματα» που αποσκοπούν στην επιβράβευση των γεωργών για την περαιτέρω εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Αυτές οι πρακτικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων παραγωγής όπως η αγροοικολογία, η αγροδασική και η βιολογική γεωργία. Το πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις περιβαλλοντικής και κλιματικής διαχείρισης, οι οποίες αποσκοπούν στην αποζημίωση των γεωργών και άλλων δικαιούχων για τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές.

Επιπλέον, άλλα εργαλεία υπό αγροτική ανάπτυξη μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση. Για παράδειγμα, τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επενδύσουν σε πράσινες υποδομές, στη μεταφορά γνώσεων και στην καινοτομία ή στην ανάπτυξη πρόσβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι προτάσεις της ΚΑΠ περιλαμβάνουν ότι τουλάχιστον το 30% των πόρων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να προορίζονται για παρεμβάσεις της ΚΑΠ που αφορούν συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις