Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ.ΟΓΑ στις Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ για θέματα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών σε χρήμα

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητή e- ΕΦΚΑ, με τις οποίες μεταφέρεται η αρμοδιότητα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΟΓΑ πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας Α' Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης, Β' Διεύθυνσης Υγείας Αγροτών και της Ε' Διεύθυνσης Μητρώου Αγροτών, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών e-ΕΦΚΑ στα Τμήματα Μητρώου και Παροχών Ασθενείας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τ.ΟΓΑ, για:

α) χορήγηση-παράταση, διακοπή ή αναστολή της ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.22 και 23 του ν.4259/2018 (ΦΕΚ Α' 56) εγκύκλιο 20/2018 του ΕΦΚΑ.

β) χορήγηση επιδομάτων μητρότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Φ.40034/οικ.1641/105/29-1-2004 (ΦΕΚ Α'131), εγκύκλιος αρ.4/2016 τ.ΟΓΑ)

γ) χορήγηση εξόδων κηδείας σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του 4196/1961και της ΚΥΑ αριθ..Α1/387 (ΦΕΚ Β' 848/86), εγκ. αριθ..2/2014 και 3/2016 τ.ΟΓΑ)

Ειδικότερα:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των παροχών Μητρότητας και Εξόδων Κηδείας, θα γίνεται στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας Μισθωτών e-ΕΦΚΑ, όπου θα ολοκληρώνεται από το λογισμικό του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ η καταβολή του ποσού, με πίστωση λογαριασμού πληρωμής στο ΙΒΑΝ του δικαιούχου, με δικαίωμα επιλογής Τράπεζας ή ΕΛΤΑ που μετέχουν στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε (ΔΙΑΣ Α.Ε).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις