4η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με την αριθμ. 13184/29-11-2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από τις αριθμ. Πρωτ. 6179/16-07-218 (Β΄ 2983)και 7164/31-10-2019 (Β΄ 4049) αποφάσεις, ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής (αριθ. Πρωτ.8487/23-12-2019 απόφαση) παρατείνεται μέχρι την 31-07-2020.

Δείτε επίσης