Τι αλλάζει στις συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισμών - Αλλαγές και στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
Τι αλλάζει στις συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισμών - Αλλαγές και στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Αλλαγές σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις συνεταιρισμών περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα 'Αμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αρχικά θα δίνεται η δυνατότητα απορρόφησης Αγροτικών Συνεταιρισμών που δεν λειτουργούν, από ήδη υφιστάμενο Αγροτικό Συνεταιρισμό, μετά από σχετική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε αγροτικούς Συνεταιρισμούς που ουδέποτε προχώρησαν σε εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑ), αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα λόγω της καταχώρισης του καταστατικού τους στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, και παρέμειναν ανενεργοί, να λυθούν και να τεθούν σε εκκαθάριση, προκειμένου να εκποιηθεί η περιουσία τους.

Τα Άρθρο 3 της συγκεκριμένης τροπολογίας αναφέρει τα εξής:

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4673/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4673/2020 (Α' 52), περί συγχώνευσης και μετατροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια για τις περιπτώσεις συγχώνευσης δια απορρόφησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου ΑΣ, στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι, είτε με την απορρόφηση ενός (1) ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον, ο οποίος ήδη λειτουργεί. Σε περίπτωση ΑΣ που η λειτουργία του κατέστη παράνομη ή δεν υπέβαλε στο ΕΜΑΣ τις ετήσιες χρηματοοικονομικές του καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας ή δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΑΣ και το καταστατικό του έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους ειρηνοδικεία, δύναται να συγχωνεύεται με απορρόφηση από ήδη υφιστάμενο και λειτουργούντα ΑΣ μετά από αίτημά του προς την εποπτεύουσα Αρχή, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η παρ. 2 εφαρμόζεται αναλογικά.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4673/2020, περί λύσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις ενέργειες της περ. ε της παρ. 1, από τη στιγμή που θα λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση, ιδίως μετά από έγγραφο αίτημα μέλους του ΑΣ, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής, ακόμα και όταν πρόκειται για ΑΣ που ενώ δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΑΣ, το καταστατικό του έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία».

 

Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Την τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, προβλέπει επίσης η τροπολογία.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζεται από τα οριζόμενα έσοδα των Περιφερειών (από μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης βοσκής) και η δαπάνη αναθεώρησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δαπάνης για την εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της απόδοσης των μισθωμάτων στο ΥπΑΑΤ σε περίπτωση εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι η δαπάνη δύναται να καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σε περίπτωση που δεν αρκούν τα έσοδα από τα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις