Κάλυψη δαπανών άρδευσης και πάνελ στην γεώτρηση με επιδότηση 70%

Επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα σε συνδυασμό µε φωτοβολταϊκά πάνελ, περιλαμβάνει το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η επιδότηση θα είναι οριζόντια και θα φτάνει το 70% προκειμένου το πρόγραμμα να είναι πιο ελκυστικό σε σχέση µε το αντίστοιχο Μέτρο 4.1.2 του περασμένου ΠΑΑ.

Συγκεκριμένα, θα καλύπτονται δαπάνες όπως:

* Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού µε στόχο την εξοικονόμηση ύδατος. Δηλαδή, αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισµού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.

* Δεξαμενές συλλογής ύδατος (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκµετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης.

* Μηχανολογικός εξοπλισμός, που αποσκοπεί στην ανακύκλωση υδάτων στην εκμετάλλευση και θα έχει ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση και άρα εξοικονόμηση αντίστοιχης ποσότητας νερού από φυσική υδροληψία.

* Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.

* Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών o Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκµετάλλευσης.

* Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της παρέμβασης µε βάση το στρατηγικό σχέδιο θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών (πωλήσεις προϊόντων) από αγροτική δραστηριότητα στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συμμετοχής (μέσος όρος φορολογικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας),

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύμφωνα µε την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση Εκµετάλλευσης.

Όσον αφορά τώρα την ημερομηνία προκήρυξης, προγραμματίζεται για το 2024 και μετά. Υπενθυμίζεται πως στην αντίστοιχη δράση του  περασμένου ΠΑΑ (Μέτρο 4.1.2)  υποβλήθηκαν 545 προτάσεις µε αιτούμενη δαπάνη τα 17 εκ. Ευρώ

Σε δρόμο νέες προσκλήσεις Leader 2023

Στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας μπαίνουν τα προγράμματα Leader της περιόδου 2023-2027, καθώς φάκελο για συμμετοχή σε αυτά υπέβαλαν 51 Αναπτυξιακές Εταιρείες. Οι σχετικές προτάσεις θα εξεταστούν ως προς την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας σύμφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, και για όσες τηρούνται οι όροι επιλεξιµότητας θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, της οποίας καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Ιουλίου 2023.

Ανοιχτές αιτήσεις Leader

Σημειώνεται πως κάποιες ΟΤ∆ αυτήν την περίοδο «τρέχουν» προγράμματα Leader 2014-2020 της περασμένης περιόδου όμως µε περιορισμένο φυσικά προϋπολογισμό. Αυτές είναι οι εξής:

ΟΤ∆ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου A.A.E. ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 31/07/2023

Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.: Αιτήσεις έως 28/07/2023

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 28/08/2023

Αχαΐα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 07/08/2023

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α: Αιτήσεις έως 28/07/2023

ΟΤ∆ Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ: Αιτήσεις έως 24/07/2023

ΟΤ∆ Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης: Αιτήσεις έως 19/07/2023

Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.: Αιτήσεις έως 17/07/2023

Αναπτυξιακή ΠΕΛΛΑΣ: Αιτήσεις έως 21/08/2023

Αναπτυξιακής Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ):  Αιτήσεις έως 30/08/2023

«ΑΝΚΙ-ΚΙΛΚΙΣ»:  Αιτήσεις έως 30/08/2023

Αναπτυξιακής Στερεάς Ελλάδας:  Αιτήσεις έως 23/08/2023.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις