Αυτές είναι οι προτεραιότητες της βέλγικης προεδρίας για τον αγροδιατροφικό τομέα

Μια ολιστική προσέγγιση σε γεωργία και αλιεία θα προωθήσει η βελγική Προεδρία η οποία θα έχει διάρκεια το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Βασικοί στόχοι της Προεδρίας θα είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αυτονομίας καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων. 

Επιπλέον, θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και στην ανάγκη για ανθεκτικά δάση.

Η βελγική Προεδρία δεσμεύεται να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και την αυτονομία εντός μιας εναρμονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής τροφίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό πλαίσιο, θα προωθήσει τη μείωση των εξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες για ορισμένους στρατηγικούς πόρους και να διασφαλίσει μια αποτελεσματική και αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής (ΚΓΠ και ΚΑλΠ), δίνοντας προσοχή τόσο στην την πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης. 

Όσον αφορά την ΚΓΠ, η βελγική Προεδρία θα ξεκινήσει προβληματισμούς σχετικά με ένα μελλοντικό, μετά το 2027, πλαίσιο. 

Μαζί με την παρακολούθηση της ετήσιας TAC και των διαπραγματεύσεων για τις ποσοστώσεις που αφορούν την τομέα της αλιείας, οι εν λόγω πολιτικές παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους αλιείς. 

Η Προεδρία θα διασφαλίσει ότι η ποικιλομορφία και τα συμφέροντα των αλιευτικών στόλων της ΕΕ λαμβάνονται επαρκώς υπόψη, μεταξύ άλλων και στις εξωτερικές αλιευτικές συμφωνίες.

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και φορέων εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή, μεταποίηση, διανομή, προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων. Με στόχο μια γεωργία, αλιεία και αλιεία με ανθεκτικότητα στο μέλλον και τον τομέα των τροφίμων, η βελγική Προεδρία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές με ολιστικό τρόπο μέσω μιας διακλαδικής, διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Για το σκοπό αυτό σκοπό, η Προεδρία θα διασφαλίσει τη στενή παρακολούθηση των γεωργικών αγορών και θα αντιμετωπίσει τα γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στη συνοχή των πολιτικών, κυρίως όσον αφορά το εμπόριο, το περιβάλλον και το κλίμα.

Μεταξύ άλλων, η κυκλική οικονομία και η καινοτομία, όπως η εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην από την άποψη αυτή. Η Προεδρία θα συνεχίσει την τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT), τη βιώσιμη χρήση των φυτικών προστατευτικών προϊόντων (SUR) και την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (PRM).

Η περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας της συστήματος τροφίμων, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών και της ενεργειακής απόδοσης, είναι αναγκαία από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη.

Το κόστος, τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με η μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων πρέπει να μοιραστεί εξίσου σε όλο το διατροφικό αλυσίδα. 

Αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι γεωργοί και οι ψαράδες είναι εταίροι στη μετάβαση στη βιωσιμότητα, αποζημιώνονται δίκαια για τις προσπάθειές τους και τους παρέχεται η δέουσα κοινωνική αναγνώριση.

Ως εκ τούτου, η βελγική προεδρία θα συνεχίσει να προσπαθεί για ισότιμους όρους ανταγωνισμού, για την εναρμόνιση των κανονισμών και για την προώθηση της ασφάλειας και τη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, ακολουθώντας την αρχή "από το αγρόκτημα στο τραπέζι" (Farm to Fork). 

Στο από την άποψη αυτή, η Προεδρία θα ολοκληρώσει τον φάκελο σχετικά με τις οδηγίες για το πρωινό.

Επιπλέον, δεδομένης της προληπτικής δράσης του Βελγίου στάση του Βελγίου στον τομέα των τροφίμων και της στρατηγικής για τις πρωτεΐνες, η βελγική Προεδρία θα ενθαρρύνει τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων καλώντας τα μέλη κράτη μέλη να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές από τα δικά τους αγροτικό σύμπλεγμα.

Για να εμπλακούν περισσότερο οι καταναλωτές και να τους ενθαρρύνει να κάνουν ισορροπημένη διατροφή επιλογές, η βελγική προεδρία θα εργαστεί για την προώθηση υγιεινών επιλογών διατροφής σε στα σχολεία και θα μοιραστεί εμπειρίες με διάφορες προοπτικές σχετικά με ένα εθελοντικό σύστημα επισήμανσης στην πρόσοψη της συσκευασίας που έχει ήδη εισαχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ χώρες.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΔΆΣΗ

Η βελγική προεδρία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για ανθεκτικά δάση και για τον αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς συντονισμό των δασικών θεμάτων. Θα ξεκινήσει τις εργασίες για το πλαίσιο παρακολούθησης των δασών και θα συνεχίσει τις συζητήσεις για τα μέσα εφαρμογής της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και για την παραγωγή και την εμπορία δασικού αναπαραγωγικού υλικού (FRM). 

Η Προεδρία θα διαδραματίσει επίσης τον ρόλο της στα πολυμερή φόρουμ, ιδίως με την ευκαιρία της 19ης συνόδου του φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την για τα δάση.

ΠΡΌΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΉ ΔΙΑΒΊΩΣΗ ΤΩΝ ΖΏΩΝ

Κατά το έτος κατά το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων γιορτάζει την εκατονταετηρίδα του, η βελγική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην υγεία των ζώων και την πρόληψη των ασθενειών στο πλαίσιο του ομπρέλα της πρωτοβουλίας "Μία υγεία". 

Στο πλαίσιο του αυτό το πλαίσιο, η βιοασφάλεια και ο εμβολιασμός ξεχωρίζουν ως δύο κρίσιμα στοιχεία για την πρόληψη των επιδημιών των ζώων και των επακόλουθων μαζικών θανάτωσης των ζώων ως μέσο περιορισμού.

Ειδικότερα όσον αφορά τον εμβολιασμό, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμβολίων κατά των επικρατούντων επιζωοτιών και άλλων ζωικών ασθενειών που επηρεάζουν σημαντικά τους αντίστοιχους τομείς. 

Επιπλέον, η Προεδρία θα επικεντρωθεί επίσης στη χρήση των εμβολίων στα βοοειδή και θα δώσει προσοχή σε ελλείψεις στο επάγγελμα του κτηνιάτρου.

Η βελγική Προεδρία δεσμεύεται να εργαστεί για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις αυξανόμενες κοινωνικές προσδοκίες, τις ηθικές εκτιμήσεις και τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις βιωσιμότητας. 

Η Προεδρία θα προωθήσει τις επικείμενες προτάσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων με σκοπό την εναρμόνιση της ΕΕ πρακτικών και την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ευημερία των ζώων συντροφιάς θα είναι επίσης σημασία για τη βελγική Προεδρία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις