Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδα – Κουβέιτ στον τομέα της γεωργίας

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η κυβέρνηση του κράτους του Κουβέιτ εκπροσωπούμενη από τη Δημόσια Αρχή Γεωργικών Υποθέσεων και Αλιευτικών Πόρων, λαμβάνει υπόψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της γεωργίας θα είναι προς αμοιβαίο όφελος.

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τους ακόλουθους τομείς:

 •     Φυτική Παραγωγή
 •     Παραγωγή φαρμακευτικών φυτών
 •     Γενετική βελτίωση και φυτογενετικοί πόροι
 •     Βιολογική γεωργία και βιολογική καταπολέμηση
 •     Προστασία φυτικής παραγωγής και καταπολέμηση παρασίτων
 •     Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα
 •     Κτηνοτροφία και ζωική παραγωγή
 •     Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων
 •     Παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας
 •     Ασφάλεια τροφίμων
 •     Εγγειοβελτιωτικά έργα
 •     Διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων και αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης
 •     Αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 •     Κλιματική αλλαγή και προσαρμογή φυτών
 •     Ιχθυοκαλλιέργεια
 •     Αγροτική έρευνα
 •     Υγεία ζώων και εργαστηριακή διάγνωση

Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται μέσω:

α) Ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης.

β) Ανταλλαγή επιστημονικών ερευνητικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

γ) Ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

δ) Διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, επιτόπιων επισκέψεων και συναντήσεων σε κάθε μία από τις δύο χώρες.

ε) Ενθάρρυνσης δραστηριοτήτων μικτών επιχειρήσεων για συνεργασία μεταξύ των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.